55. Informacje dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

W dniu 11 marca 2015 roku Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego SA dokonała wyboru KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych PKO Banku Polskiego SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA. KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3546. Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych dokonany został przez Radę Nadzorczą Banku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi, na podstawie § 15 ust.1 pkt 4 Statutu Banku.

W dniu 10 kwietnia 2015 roku pomiędzy PKO Bankiem Polskim SA i KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych została zawarta umowa na przeprowadzenie badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za lata 2015 - 2016.

Łączna wysokość należnego wynagrodzenia netto KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k. z tytułu badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA wyniosła w 2016 roku 1 250 tysięcy PLN (w 2015 roku 1 250 tysięcy PLN) oraz z tytułu usług poświadczających, w tym przeglądu sprawozdań finansowych wyniosła w 2016 roku 2 381 tysięcy PLN (w 2015 roku 974 tysiące PLN). Z tytułu pozostałych usług wypłacono wynagrodzenie netto w 2016 roku 68 tysięcy PLN (w 2015 roku 34 tysiące PLN).