53. Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań oraz przeniesione aktywa finansowe

Należności stanowiące przedmiot transakcji sekurytyzacji wierzytelności leasingowych

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość należności stanowiących przedmiot transakcji sekurytyzacji wierzytelności leasingowych wyniosła 1 376,3 miliona PLN. Stanowią one zabezpieczenie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych spółki celowej ROOF Poland Leasing 2014 DAC. Sekurytyzowane wierzytelności leasingowe prezentowane są w aktywach Grupy Kapitałowej z uwagi na niespełnienie warunków wyłączenia składnika aktywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej, określonych w MSR 39 pkt. 19. W szczególności Grupa Kapitałowa nie ma obowiązku wypłaty kwot ostatecznym odbiorcom, dopóki nie otrzyma odpowiadających im kwot od leasingobiorców. Dodatkowo nie jest spełniony warunek niezwłocznego przekazywania przepływów pieniężnych ze składnika sekurytyzowanych aktywów.

Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu

Do aktywów finansowych, których Grupa Kapitałowa nie wyłącza ze sprawozdania finansowego należy zaliczyć aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu (obligacje skarbowe).

Wartość bilansowa31.12.201631.12.2015
   
Dłużne papiery wartościowe181,81 013,0
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu205,91 026,1
   
Pozycja netto(24,1)(13,1)
 

Zobowiązania z tytułu ujemnej wyceny instrumentów pochodnych

Środki pieniężne na lokatach w bankach zawierają aktywa będące zabezpieczeniem zobowiązań własnych, w tym rozliczenia z tytułu ujemnej wyceny instrumentów pochodnych. Wartość tych aktywów na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 1 288,8 miliona PLN (na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 1 253,6 miliona PLN).

Wstępny Depozyt Rozliczeniowy KDPW

Dom Maklerski utrzymuje obligacje w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych stanowiące zabezpieczenie rozliczeń transakcji z Izbą Rozliczeniową.

Wartość bilansowa/wartość godziwa31.12.201631.12.2015
Wartość depozytu8,08,0
Wartość nominalna zabezpieczenia8,08,0
Rodzaj zabezpieczeniaobligacje skarboweobligacje skarbowe
Wartość bilansowa zabezpieczenia8,08,0
 

Fundusz Ochrony Środków Gwarantowanych

 31.12.201631.12.2015
   
Wartość funduszu1 005,0608,5
Wartość nominalna zabezpieczenia1 060,0650,0
Rodzaj zabezpieczeniaobligacje skarboweobligacje skarbowe
Termin wykupu zabezpieczenia25.01.202425.01.2024
Wartość bilansowa zabezpieczenia1 020,8627,4
 

Wartość aktywów stanowią obligacje skarbowe z terminem wykupu zapewniającym zabezpieczenie wartości bilansowej przez okres określony ustawą. Fundusz jest powiększany lub pomniejszany w dniu 1 lipca każdego roku odpowiednio do wysokości sumy stanowiącej podstawę obliczenia kwoty rezerwy obowiązkowej. Środki te traktowane są jako aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań własnych.

Ograniczenia prawa dotyczące tytułu prawnego Grupy Kapitałowej

W latach zakończonych odpowiednio dnia 31 grudnia 2016 roku oraz dnia 31 grudnia 2015 roku nie występowały wartości niematerialne ani rzeczowe aktywa trwałe, do których tytuł prawny Grupy Kapitałowej podlegał ograniczeniu oraz stanowiące zabezpieczenie zobowiązań.

Przeniesione aktywa finansowe

Na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała przeniesionych aktywów finansowych, które są wyłączone ze sprawozdania finansowego w całości, dla których Grupa Kapitałowa utrzymuje zaangażowanie w tych aktywach.