52. Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych

Zasady rachunkowości

Grupa Kapitałowa kompensuje aktywa i zobowiązania finansowe i wykazuje je w sprawozdaniu z sytuacji finansowej netto, jeżeli występuje możliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej prawo do skompensowania ujętych kwot oraz zamiar rozliczenia ich w kwocie netto lub jednoczesna realizacja danego składnika aktywów i uregulowanie zobowiązania. Z zapisów paragrafu 42 MSR 32 wynika między innymi, że aby kompensata była możliwa, tytuł prawny nie może być uwarunkowany wystąpieniem określonego zdarzenia w przyszłości.

Grupa Kapitałowa zawiera porozumienia dotyczące kompensowania, czyli umowy ISDA (International Swaps and Derivatives Association Master Agreements) oraz GMRA (Global Master Repurchase

Agreement), które umożliwiają kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych (końcowe potrącenie i rozliczenie transakcji, tzw. close out netting) w przypadku zaistnienia przypadku naruszenia w stosunku do którejś ze stron umowy. Umowy te mają szczególne znaczenie dla ograniczania ryzyka związanego z instrumentami pochodnymi, gdyż umożliwiają kompensowanie zarówno wymagalnych (redukcja ryzyka rozliczeniowego), jak i niewymagalnych zobowiązań stron (redukcja ryzyka przedrozliczeniowego). Umowy te nie spełniają jednak wymogów określonych w MSR 32, gdyż tytuł kompensaty uwarunkowany jest wystąpieniem określonego zdarzenia w przyszłości (przypadki naruszenia).

Dodatkowym zabezpieczeniem ekspozycji wynikającej z instrumentów pochodnych są depozyty zabezpieczające składane przez kontrahentów w ramach realizacji umów CSA (Credit Support Annex).

Informacje finansowe

31.12.2016Razem Aktywa finansoweInstrumenty pochodneTransakcje z przyrzeczeniem odkupu
Kwoty brutto ujętych aktywów finansowych4 905,22 905,02 000,2
Kwoty brutto zobowiązań finansowych, które są kompensowane zgodnie z kryteriami określonymi w § 42 MSR 32(4,4)(4,4)-
Wartość netto aktywów finansowych wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej4 900,82 900,62 000,2
Wartość instrumentów finansowych niepodlegających kompensowaniu w sprawozdaniu finansowym2 095,92 095,9-
Wartość zobowiązań finansowych objęta egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania (bez zabezpieczeń finansowych)1 698,21 698,2-
Zabezpieczenie w formie pieniężnej i papierów wartościowych otrzymane397,7397,7-
Kwota netto 2 804,9 804,7 2 000,2

31.12.2016Razem Zobowiązania finansoweInstrumenty pochodneTransakcje z przyrzeczeniem odkupu
Kwoty brutto ujętych zobowiązań finansowych4 408,24 202,3205,9
Kwoty brutto aktywów finansowych, które są kompensowane zgodnie z kryteriami określonymi w § 42 MSR 32(4,4)(4,4)-
Wartość netto zobowiązań finansowych wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej4 403,84 197,9205,9
Wartość instrumentów finansowych niepodlegających kompensowaniu w sprawozdaniu finansowym3 021,22 987,034,2
Wartość aktywów finansowych objęta egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania (bez zabezpieczeń finansowych)1 698,21 698,2-
Zabezpieczenie w formie pieniężnej i papierów wartościowych udzielone1 323,01 288,834,2
Kwota netto 1 382,6 1 210,9 171,7

31.12.2015Razem Aktywa finansoweInstrumenty pochodneTransakcje z przyrzeczeniem odkupu
Kwoty brutto ujętych aktywów finansowych9 767,14 354,25 412,9
Kwoty brutto zobowiązań finansowych, które są kompensowane zgodnie z kryteriami określonymi w § 42 MSR 32(6,9)(6,9)-
Wartość netto aktywów finansowych wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej9 760,24 347,35 412,9
Wartość instrumentów finansowych niepodlegających kompensowaniu w sprawozdaniu finansowym3 631,73 631,7-
Wartość zobowiązań finansowych objęta egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania (bez zabezpieczeń finansowych)2 794,92 794,9-
Zabezpieczenie w formie pieniężnej i papierów wartościowych otrzymane836,8836,8-
Kwota netto 6 128,5 715,6 5 412,9

31.12.2015Razem Zobowiązania finansoweInstrumenty pochodneTransakcje z przyrzeczeniem odkupu
Kwoty brutto ujętych zobowiązań finansowych5 657,84 631,71 026,1
Kwoty brutto aktywów finansowych, które są kompensowane zgodnie z kryteriami określonymi w § 42 MSR 32(6,9)(6,9)-
Wartość netto zobowiązań finansowych wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej5 650,94 624,81 026,1
Wartość instrumentów finansowych niepodlegających kompensowaniu w sprawozdaniu finansowym4 072,64 048,524,1
Wartość aktywów finansowych objęta egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania (bez zabezpieczeń finansowych)2 794,92 794,9-
Zabezpieczenie w formie pieniężnej i papierów wartościowych udzielone1 277,71 253,624,1
Kwota netto 1 578,3 576,3 1 002,0