49. Świadczenia dla kluczowego personelu kierowniczego PKO Banku Polskiego SA

Zasady rachunkowości

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze to świadczenia pracownicze, które podlegają w całości rozliczeniu przed upływem 12 miesięcy od końca rocznego okresu sprawozdawczego, w którym pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę. Jako krótkoterminowe świadczenie pracownicze obok wynagrodzenia zasadniczego ujęta została nieodroczona część składnika zmiennego wynagrodzenia w formie gotówkowej.

Jako pozostałe świadczenie długoterminowe ujęta została odroczona część zmiennego składnika wynagrodzeń przyznawana w formie gotówkowej.

Jako płatności na bazie akcji rozliczane w środkach pieniężnych ujmowany jest nieodroczony i odroczony składnik wynagrodzeń przyznawany w formie instrumentu finansowego, tj. akcji fantomowych (których przeliczenie na gotówkę jest dokonywane po dodatkowym okresie retencyjnym) zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Zasady ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Kapitałowej Banku

W celu wypełnienia wymogów uchwały Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011 z dnia 4 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Kapitałowej (uchwała KNF nr 258/2011), Grupa Kapitałowa wdrożyła poprzez uchwały:

  • Rady Nadzorczej Banku: „Zasady zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku” (stanowiące podstawę wydania kolejnych regulacji) oraz „Regulamin zmiennych składników wynagrodzeń dla członków Zarządu”,
  • Zarządu Banku: „Regulamin zmiennych składników wynagrodzeń dla osób zajmujących stanowiska kierownicze”,

Przywołane Zasady i wydane na ich podstawie Regulaminy opisują tryb przyznawania wyżej wymienionym osobom zmiennych składników wynagrodzeń powiązanych z wynikami i efektami pracy. Zgodnie z wymogami przywołanej uchwały KNF i w proporcjach w niej określonych zmienne składniki wynagrodzeń przyznawane są w formie:

  • nieodroczonej (w pierwszym roku po roku kalendarzowym stanowiącym okres oceny),
  • odroczonej (na kolejne trzy lata po pierwszym roku po okresie oceny),

przy czym zarówno wynagrodzenie nieodroczone, jak i odroczone, jest przyznawane w równych częściach w formie gotówkowej oraz w formie instrumentu finansowego, tj. akcji fantomowych (których przeliczenie na gotówkę jest dokonywane po dodatkowym okresie retencyjnym).

Składnik wynagrodzenia w formie instrumentu finansowego jest przeliczany na akcje fantomowe po przyznaniu danego składnika – z uwzględnieniem mediany średniodziennych cen akcji (Volume Weighted Average Price) Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, publikowanych w systemie informacyjnym Thomson Reuters albo Bloomberg - z IV kwartału okresu oceny. Następnie, po okresie retencyjnym i okresie odroczenia, akcje są przeliczane na gotówkę - z uwzględnieniem mediany średniodziennych cen akcji (Volume Weighted Average Price) Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z III kwartału roku kalendarzowego poprzedzającego wypłatę (Zarząd) oraz III kwartału roku kalendarzowego, w którym dokonywana jest wypłata (pozostałe osoby na stanowiskach kierowniczych), publikowanych w systemie informacyjnym Thomson Reuters albo Bloomberg.

Wynagrodzenie odroczone może podlegać redukcji w przypadku pogorszenia wyników finansowych Banku lub odpowiednio Spółki Grupy, straty Banku/Spółki lub pogorszenia innych zmiennych związanych z efektami pracy w okresie oceny osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz wynikami nadzorowanych lub kierowanych przez te osoby jednostek/komórek organizacyjnych, które ujawniły się po okresie oceny.

Ponadto w wybranych Spółkach Grupy Kapitałowej w 2016 roku funkcjonowały regulacje ustalające politykę zmiennych składników wynagrodzeń. „Regulaminy zmiennych składników wynagrodzeń dla członków Zarządu” obowiązywały w PKO Leasing SA, PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, PKO BP BANKOWY PTE SA, PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA oraz PKO Banku Hipotecznym SA. Ponadto w spółkach PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA i PKO Bank Hipoteczny SA zasadami zmiennych składników wynagrodzeń objęci byli pracownicy na wybranych stanowiskach kierowniczych.

Jednocześnie, w związku ze zmianą regulacji obowiązujących towarzystwa funduszy inwestycyjnych – w szczególności w związku z wejściem w życie art. 47a ust. 1 ustawy  z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 roku  w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych – Rada Nadzorcza Spółki PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w dniu 2 grudnia 2016 roku dostosowała zasady wynagrodzeń w zakresie zmiennych składników wynagrodzeń zarówno dla członków Zarządu, jak i dla pracowników Towarzystwa, do nowych wymogów.

W spółce Raiffeisen-Leasing Polska SA w 2016 roku obowiązywały zasady zmiennych składników wynagrodzeń wprowadzone dokumentem „Wytyczne korporacyjne – Zasady wynagradzania oparte na dyrektywie CRD IV, Raiffeisen-Leasing Polska SA” zgodne z zasadami obowiązującymi w Grupie Kapitałowej Raiffeisen Bank International AG, oparte na regulacjach unijnych oraz austriackiej ustawie bankowej. Wyżej wymienionymi zasadami byli objęci członkowie Zarządu Spółki.

Informacje finansowe

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej otrzymane od PKO Banku Polskiego SA (w tysiącach PLN)

 20162015
Rada Nadzorcza Banku982120
Członkowie Rady Nadzorczej, którzy przestali pełnić
swoje funkcje w 2015 lub w 2016 roku*
2861 078
   
Razem 1 268 1 198

* w tym świadczenia po okresie zatrudnienia

 

Świadczenia dla członków Zarządu Banku otrzymane, należne oraz potencjalnie należne od PKO Banku Polskiego SA (w tysiącach PLN)

 Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (w tys. PLN)Pozostałe świadczenia długoterminowe - zmienne wynagrodzenie w formie gotówkowej (w tys. PLN)3Płatności na bazie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych (w tys. PLN)
 wynagrodzenie w 20161inne otrzymane w 20162otrzymane w 2016potencjalnie należne na dzień 31.12.2016otrzymane w 2016należne na dzień 31.12.2016potencjalnie należne na dzień 31.12.2016
Zarząd Banku9 1291 2767021 6401 1511 6921 640
Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2016 roku2 1047854809948021 076994
        
Razem 11 233 2 061 1 182 2 634 1 953 2 768 2 634

1 Obejmuje wynagrodzenie zasadnicze oraz świadczenia dodatkowe z tytułu PPE, dodatkowego ubezpieczenia, opieki medycznej i ZFŚS.
2 Nieodroczony składnik zmiennego wynagrodzenia (w formie gotówkowej).
3 Odroczony składnik zmiennego wynagrodzenia (w formie gotówkowej).

 

 Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (w tys. PLN)Pozostałe świadczenia długoterminowe - zmienne wynagrodzenie w formie gotówkowej (w tys. PLN)3Płatności na bazie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych (w tys. PLN)
 wynagrodzenie w 20151inne otrzymane w 20152otrzymane w 2015potencjalnie należne na dzień 31.12.2015otrzymane w 2015należne na dzień 31.12.2015potencjalnie należne na dzień 31.12.2015
Razem11 3111 6948042 3602 2401 9522 360

1 Obejmuje wynagrodzenie zasadnicze oraz świadczenia dodatkowe z tytułu PPE, dodatkowego ubezpieczenia, opieki medycznej i ZFŚS.
2  Nieodroczony składnik zmiennego wynagrodzenia (w formie gotówkowej).
3  Odroczony składnik zmiennego wynagrodzenia (w formie gotówkowej).

 

Świadczenia po okresie zatrudnienia dla Członków Zarządu, którzy przestali
pełnić swoje funkcje w 2016 roku
(w tys. PLN)
2016
Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2016 roku1 166
 

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy dla Członków Zarządu, którzy przestali
pełnić swoje funkcje w 2016 roku (w tys. PLN)
2016
Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2016 roku3 313
 

Wynagrodzenia członków zarządu banku otrzymane od jednostek powiązanych (innych niż Skarb Państwa i jednostki powiązane ze Skarbem Państwa) (w tysiącach PLN)

W 2016 roku Pan Jakub Papierski otrzymał 22 tysiące PLN z tytułu wynagrodzenia otrzymanego od jednostki stowarzyszonej z Bankiem (wynagrodzenie za rok 2015 wyniosło 42 tysiące PLN).

Wynagrodzenie członków zarządów i rad nadzorczych spółek zależnych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w milionach PLN)

Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek zależnych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
 20162015
Rada Nadzorcza0,50,3
Zarząd Banku20,520,4
Razem 21,0 20,7

Kredyty i pożyczki udzielone przez Bank na rzecz kierownictwa (w tysiącach PLN)

Kredyty i pożyczki udzielone przez Bank na rzecz kierownictwa (w tys. PLN)
 31.12.201631.12.2015
Rada Nadzorcza6081 093
Zarząd930946
Razem 1 538 2 039
 

Warunki oprocentowania i terminy spłaty należności nie odbiegają od warunków rynkowych i terminów spłaty dla podobnych produktów bankowych.

Zmienne składniki wynagrodzeń

Rezerwa na zmienne składniki wynagrodzeń31.12.201631.12.2015
 (za lata 2012-2016)(za lata 2012-2015)
Zarząd Banku (w tym członkowie Zarządu Banku, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2016 roku)16,714,2
Pozostali Risk Takers (osoby zajmujące stanowiska kierownicze bez Zarządu Banku)31,326,7
Spółki Grupy Kapitałowej14,210,0
Razem rezerwa: 62,2 50,9
Wynagrodzenie wypłacone w roku20162015
 (za lata 2012-2016)(za lata 2012-2015)
- przyznane w formie gotówki 15,2 10,8
Zarząd Banku (w tym członkowie Zarządu Banku, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2016 roku)3,22,5
Pozostali Risk Takers8,16,4
Spółki Grupy Kapitałowej3,91,9
- przyznane w formie instrumentu finansowego 9,7 8,4
Zarząd Banku (w tym członkowie Zarządu Banku, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2016 roku)2,02,2
Pozostali Risk Takers6,95,1
Spółki Grupy Kapitałowej0,81,1
Razem wypłacone: 24,9 19,2