47. Informacje uzupełniające do sprawozdania z przepływów pieniężnych

Środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych

Na środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych składają się gotówka w kasie oraz środki pieniężne na rachunku nostro i lokata w Narodowym Banku Polskim, a także należności od banków w rachunku bieżącym oraz inne środki pieniężne o terminie wymagalności do 3 miesięcy licząc od daty nabycia.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty31.12.201631.12.2015
   
Kasa, środki w Banku Centralnym11 645,113 743,9
Lokaty w Banku Centralnym1 680,0-
Bieżące należności od banków4 627,93 504,9
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania13,315,9
   
Razem 17 966,3 17 264,7
 

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania

Środki pieniężne w kwocie 13,3 miliona PLN (na dzień 31 grudnia 2015 roku: 15,9 miliona PLN w tym 5,8 miliona PLN stanowią zabezpieczenie transakcji SWAP walutowy w KREDOBANK SA) stanowiące zabezpieczenia wykonywanych przez Dom Maklerski PKO BP SA operacji papierami wartościowymi są zdeponowane w KDPW_CCP w ramach Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych. Każdy uczestnik bezpośredni, który posiada status uczestnika rozliczającego zobowiązany jest do dokonania wpłaty do funduszu rozliczeniowego gwarantującego rozliczanie transakcji giełdowych objętych tym funduszem. Wysokość wpłat uzależniona jest od wartości obrotu danego uczestnika i jest codziennie aktualizowana przez KDPW_CCP. W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych środki te prezentowane są jako środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania.

Przepływy pieniężne z tytułu odsetek i dywidend otrzymanych i wypłaconych

Przychody z tytułu odsetek - otrzymane z tytułu:20162015
   
Udzielonych kredytów i udzielonych pożyczek6 562,36 183,6
Inwestycyjnych papierów wartościowych777,7696,0
Instrumentów finansowych przy początkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat226,9243,7
Lokat141,6134,4
Aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu68,555,9
Instrumentów zabezpieczających461,8476,8
Pozostałe (głównie odsetki od rachunków bieżących, skupionych wierzytelności, zrealizowanych gwarancji)895,21 128,9
   
Razem 9 134,0 8 919,3
 

Koszty z tytułu odsetek - zapłacone z tytułu:20162015
   
Depozytów(1 471,0)(1 757,7)
Emisji dłużnych papierów wartościowych(361,8)(520,5)
Otrzymanych kredytów i pożyczek(119,2)(102,2)
Pozostałe (głównie odsetki od rachunków bieżących, premie od dłużnych papierów wartościowych, odsetki od zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych)(520,1)(587,9)
   
Razem (2 472,1) (2 968,3)
 

Przychody z tytułu dywidend - otrzymane20162015
   
Otrzymane dywidendy od wspólnych przedsięwzięć i jednostek stowarzyszonych*11,025,6
Otrzymane dywidendy od pozostałych podmiotów10,310,7
   
Razem 21,3 36,3

* Pozycja dotyczy dywidendy otrzymanej od jednostek wycenianych metodą praw własności

 

Przepływy z działalności operacyjnej – inne korekty

Inne korekty20162015
   
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek(126,8)6,1
Aktualizacja wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, netto(518,0)139,6
Naliczone odsetki, dyskonto, premia od dłużnych papierów wartościowych(19,5)(1 084,6)
Rachunkowość zabezpieczeń(50,8)(62,9)
Zyski i straty aktuarialne2,0(4,5)
Wycena oraz odpisy aktualizujące dotyczące udziałów w jednostkachstowarzyszonych, wspólnych przedsięwzięciach i inne zmiany(54,1)(69,4)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych(5,0)(23,9)
Likwidacja oraz odpisy na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałychi wartości niematerialnych(65,1)(107,4)
   
Razem (837,3) (1 207,0)
 

Objaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej oraz zmianami stanu tych pozycji wykazywanymi w działalności operacyjnej rachunku przepływów pieniężnych

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej związanej ze sprzedażą,likwidacją
rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
20162015
   
Przychody ze sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałychi wartości niematerialnych(85,6)(103,7)
Zysk ze sprzedaży jednostek zależnych(133,5)-
Koszty sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałychi wartości niematerialnych32,990,2
   
Razem (186,2) (13,5)
 
Odsetki i dywidendy20162015
   
Odsetki otrzymane od inwestycyjnych papierów wartościowych, wykazywane w działalności inwestycyjnej(687,4)(727,4)
Otrzymane dywidendy wykazywane w działalności inwestycyjnej(21,3)(36,2)
Odsetki zapłacone od otrzymanych pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych, wykazywane w działalności finansowej472,7653,1
   
Razem (236,0) (110,5)
     
Zmiana stanu należności od banków20162015
   
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych(792,4)(2 066,3)
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek0,533,1
Zmiana stanu odpisów na należności od banków0,2(0,3)
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów1 117,21 004,3
   
Razem 325,5 (1 029,2)
 
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom20162015
   
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych(10 192,8)(10 916,3)
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek6 083,2571,4
Zmiana stanu odpisów na należności od klientów284,5(264,7)
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów3,2-
   
Razem (3 821,9) (10 609,6)
 
Zmiana stanu innych aktywów, zapasów oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży20162015
   
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych i reklasyfikacja do innych pozycji(1 430,0)(46,6)
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek137,245,8
Zmiana stanu odpisów na pozostałe należności(18,5)(78,2)
   
Razem (1 311,3) (79,0)
 
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków20162015
   
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych919,5(1 105,9)
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek(4 005,9)-
Ujęcie zaciągnięcia/spłaty pożyczek długoterminowychod banków w działalności finansowej44,12 696,2
   
Razem (3 042,3) 1 590,3
     
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów20162015
   
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych9 307,921 371,7
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek(696,5)(595,1)
Ujęcie zaciągnięcia/spłaty pożyczek długoterminowychod innych niż banki instytucji finansowych w działalności finansowej(19,3)(81,4)
   
Razem 8 592,1 20 695,2
 
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych20162015
   
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych5 060,3(3 867,6)
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek(1 557,2)-
Ujęcie zaciągnięcia/spłaty długoterminowych zobowiązań z tytułu emisji do działalności finansowej(3 059,9)4 519,6
   
Razem 443,2 652,0
 
Zmiana stanu rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości20162015
   
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych(24,3)(71,7)
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek(0,5)(334,8)
Zmiana odpisów z tytułu utraty wartości należności od banków(0,2)0,3
Zmiana odpisów z tytułu utraty wartości należności od klientów(284,5)264,7
Zmiana odpisów z tytułu utraty wartości pozostałych należności18,578,2
   
Razem (291,0) (63,3)
 
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań, zobowiązań z działalności ubezpieczeniowej oraz zobowiązań podporządkowanych20162015
   
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych1 213,8207,5
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek(112,9)(5,8)
   
Razem 1 100,9 201,7