45. Zobowiązania warunkowe oraz pozabilansowe zobowiązania otrzymane i udzielonej

Zasady rachunkowości

W ramach działalności operacyjnej Grupa Kapitałowa zawiera transakcje, które w momencie ich zawarcia nie są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako aktywa lub zobowiązania, lecz powodują powstanie zobowiązań warunkowych. Zgodnie z MSR 37 zobowiązanie warunkowe jest:

  1. możliwym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, których istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Grupy Kapitałowej,
  2. obecnym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, ponieważ nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków pieniężnych lub innych aktywów w celu wypełnienia obowiązku lub kwoty zobowiązania nie można oszacować w sposób wiarygodny.

Zgodnie z MSR 37 w momencie początkowego ujęcia umowę gwarancji finansowej wycenia się do wartości godziwej.

Informacje finansowe

Programy papierów wartościowych objęte subemisją (maksymalne zobowiązanie Grupy do objęcia papierów wartościowych)

Emitent papierów wartościowych z gwarancją objęcia emisjiRodzaj gwarantowanychpapierów wartościowychZobowiązania pozabilansowe gwarancyjneOkres obowiązywania umowy
Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku   
Spółka Aobligacje korporacyjne1 125,731.12.2020
Spółka Bobligacje korporacyjne1 055,031.07.2020
Spółka Cobligacje korporacyjne512,015.06.2022
Spółka Dobligacje korporacyjne69,431.12.2022
Spółka Eobligacje korporacyjne9,031.12.2026
Razem 2 771,1 
 

Emitent papierów wartościowych z gwarancją objęcia emisjiRodzaj gwarantowanychpapierów wartościowychZobowiązania pozabilansowe gwarancyjneOkres obowiązywania umowy
Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku   
Spółka Aobligacje korporacyjne1 950,031.12.2020
Spółka Bobligacje korporacyjne1 055,031.07.2020
Spółka Cobligacje korporacyjne342,715.06.2022
Spółka Dobligacje korporacyjne80,631.12.2022
Spółka Fobligacje korporacyjne60,023.11.2021
Spółka Gobligacje korporacyjne28,231.12.2029
Spółka Eobligacje korporacyjne17,931.12.2026
Spółka Hobligacje korporacyjne4,431.01.2016
Spółka Iobligacje korporacyjne3,430.09.2030
Razem  3 542,2  
 

Wszystkie umowy dotyczą Umów Organizacji, Prowadzenia i Obsługi Programu Emisji Obligacji.

Wszystkie papiery wartościowe objęte przez Grupę Kapitałową subemisją zaliczają się do papierów z nieograniczoną zbywalnością, nienotowanych na giełdach i nieznajdujących się w regulowanym obrocie pozagiełdowym.

Zobowiązania umowne

Wartość zobowiązań umownych dotyczących:31.12.201631.12.2015
   
wartości niematerialnych36,5178,9
rzeczowych aktywów trwałych23,650,3
 

Udzielone zobowiązania finansowe

Udzielone zobowiązania finansowe według wartości nominalnej31.12.201631.12.2015
   
Linie i limity kredytowe  
dla podmiotów finansowych2 763,32 306,2
dla podmiotów niefinansowych39 525,036 157,8
dla podmiotów budżetowych3 856,34 080,4
   
Razem46 144,642 544,4
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne31 077,930 513,9
                 

Udzielone zobowiązania gwarancyjne

Udzielone gwarancje i poręczenia31.12.201631.12.2015
   
Udzielone gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym6 060,27 555,8
Udzielone gwarancje i poręczenia - obligacje korporacyjne krajowe3 768,64 930,6
Udzielone akredytywy1 599,51 838,1
Udzielone gwarancje i poręczenia - gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych150,9143,6
Udzielone gwarancje i poręczenia - obligacje komunalne krajowe351,359,3
   
Razem11 930,514 527,4
w tym: udzielone gwarancje dobrego wykonania umowy2 446,92 378,4
 

Informacje na temat rezerw utworzonych na pozabilansowe zobowiązania gwarancyjne i finansowe znajdują się w nocie „Rezerwy”.

Zobowiązania udzielone według terminów wymagalności

Pozabilansowe zobowiązania udzielone według terminów zapadalności - 31.12.2016do 1 miesiąca łącznie powyżej 1 miesiącado 3 miesięcy włącznie powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie powyżej 1 rokudo 5 lat włącznie powyżej 5 lat Razem
       
Zobowiązania udzielone finansowe13 809,82 542,612 354,310 993,06 444,946 144,6
Zobowiązania udzielone gwarancyjne265,5575,93 722,16 667,9699,111 930,5
       
Razem14 075,33 118,516 076,417 660,97 144,058 075,1
 

Pozabilansowe zobowiązania udzielone według terminów zapadalności - 31.12.2015do 1 miesiąca łącznie powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie powyżej 1 roku do 5 lat włącznie powyżej 5 lat Razem
       
Zobowiązania udzielone finansowe28 969,3814,83 746,72 897,46 116,242 544,4
Zobowiązania udzielone gwarancyjne1 415,11 604,02 220,18 613,5674,714 527,4
       
Razem 30 384,4 2 418,8 5 966,8 11 510,9 6 790,9 57 071,8
 

Pozabilansowe zobowiązania otrzymane

Pozabilansowe zobowiązania otrzymane według wartości nominalnej31.12.201631.12.2015
   
Finansowe303,5505,3
Gwarancyjne7 972,36 831,1
   
Razem 8 275,8 7 336,4
 

W wyniku postanowień Umowy zobowiązujących Grupę Kapitałową Nordea Bank AB (publ) do partycypacji w ryzyku utraty wartości Portfela Hipotecznego, PKO Bank Polski SA oraz Nordea Bank AB (publ) w dniu 1 kwietnia 2014 roku zawarły umowę dotyczącą podziału ryzyka kredytowego („Umowa Podziału Ryzyka”), zgodnie z którą Nordea Bank AB (publ) ponosi w okresie 4 lat od dnia zamknięcia transakcji 50% nadwyżki kosztu ryzyka Portfela Hipotecznego ponad roczny poziom kosztów ryzyka ustalony na poziomie 40 punktów bazowych za każdy rok powyższego, czteroletniego okresu obowiązywania Umowy Podziału Ryzyka.

W ramach prac związanych z rozliczeniem transakcji Grupa Kapitałowa dokonała wyceny Umowy Podziału Ryzyka w oparciu o przeprowadzaną analizę prawdopodobieństwa przepływów środków pieniężnych wynikających z Umowy. Oszacowana wartość oczekiwana wynosi zero.

Uprawnienie do sprzedaży lub obciążenia zastawem zabezpieczenia ustanowionego na rzecz grupy kapitałowej

Na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku na rzecz Grupy Kapitałowej Banku nie ustanowiono zabezpieczeń, które Grupa Kapitałowa Banku była uprawniona sprzedać lub obciążyć innym zastawem, w przypadku realizacji wszelkich obowiązków przez właściciela zabezpieczenia.