44. Dywidendy z podziałem na akcje

W dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę (nr 7/2016) w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2015 roku w wysokości 2 571,1 miliona PLN oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 1 250 miliona PLN, łącznie w wysokości 3 821,1 miliona PLN, w następujący sposób:

  1. dywidenda dla akcjonariuszy 1 250 milionów PLN (co oznacza 1,00 zł brutto na jedną akcję),
  2. kapitał zapasowy w wysokości 2 500 milionów PLN,
  3. kapitał rezerwowy w wysokości 71,1 miliona PLN.

Opisany powyżej podział zysku uzależniony był od spełnienia do 8 grudnia 2016 roku włącznie następujących warunków („Spełnienie Warunków Dywidendy”):

  • Bank nie przejmie kontroli nad bankiem lub innym podmiotem sektora finansowego przez bezpośrednie lub pośrednie nabycie pakietu akcji ani nie nabędzie uprawnienia i nie zaciągnie obowiązku takiego przejęcia kontroli, oraz
  • nie nastąpią zmiany regulacyjne lub zmiany zaleceń nadzorczych wpływające na wymogi w zakresie funduszy własnych Banku, które – według poziomu wskaźników adekwatności kapitałowej ujętych w sprawozdaniu finansowym Banku za 3 kwartał 2016 roku – spowodowałoby brak możliwości wypłaty dywidendy w zgodzie z wymaganiami regulacyjnymi i zaleceniami nadzorczymi.

Zarząd Banku został zobowiązany do podjęcia najpóźniej do dnia 9 grudnia 2016 roku uchwały w sprawie Spełnienia Warunków Dywidendy albo braku ich spełnienia.

W dniu 1 grudnia 2016 roku nastąpiło zamknięcie transakcji obejmującej nabycie przez PKO Leasing 100% akcji w Raiffeisen Leasing Polska SA. Jednocześnie Zarząd Banku podjął uchwałę stwierdzającą brak Spełnienia Warunków Dywidendy. W konsekwencji zysk Banku osiągnięty w 2015 roku oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych podzielony został w sposób określony w § 2 uchwały o Podziale Zysku, co zakłada przeznaczenie całego zysku na kapitał zapasowy i rezerwowy, nie przewidując wypłaty dywidendy.