Notowania akcji PKO Banku Polskiego SA na GPW w Warszawie

Notowania akcji PKO Banku Polskiego SA na GPW w Warszawie

Kurs i obroty akacjami PKO Banku Polskiego SA w okresie 31.12.2009 – 30.12.2016

Zmiana kursu akcji PKO Banku Polskiego SA na tle indeksu WIG 20 w okresie 01.01.2005 - 30.12.2016 (31.12.2004=100 %)

W 2016 roku kurs akcji PKO Banku Polskiego SA wzrósł o 3%, podczas gdy:

  • kurs PEKAO SA obniżył się o 12,3%, kurs akcji ING BSK SA wzrósł o 37,8%, BZ WBK SA wzrósł o 11,3%, mBank SA wzrósł o 6,8%,
  • indeksy WIG20 oraz WIG Banki wzrosły odpowiednio o 4,8% oraz o 2,9%.

Na takie kształtowanie się kursów akcji banków na GPW w Warszawie, w tym kursu akcji PKO Banku Polskiego SA, oddziaływały głównie:

  • czynniki regulacyjne - w szczególności wprowadzenie na początku roku dodatkowego obciążenia, jakim był podatek bankowy, który znacząco obciążył zysk sektora bankowego. Z drugiej strony wsparciem dla wyników banków były jednorazowe wpływy z tytułu realizacji transakcji z Visa. Notowania banków pozostawały także pod wpływem planowanych regulacyjnych rozwiązań dotyczących kredytobiorców posiadających kredyty mieszkaniowe w CHF,
  • czynniki rynkowe – w szczególności środowisko historycznie niskich stóp procentowych. Pozytywnie na prowadzenie działalności bankowej oddziaływał stabilny wzrost gospodarczy.

Pomimo przewagi niekorzystnych czynników rynkowych, które wpływają strukturalnie na poziom rentowności sektora bankowego w Polsce, Bank koncentruje się na stałym osiąganiu atrakcyjnych dla inwestorów wyników biznesowych i dostosowaniu modelu działania do nowego otoczenia rynkowego celem zapewnienia zwrotu na kapitale powyżej jego kosztu, a tym samym budowy wartości dla akcjonariuszy.

Kurs akcji PKO Banku Polskiego SA i kapitalizacja na tle banków konkurencyjnych

Zmiana kursu akcji PKO Banku Polskiego SA na tle kursów akcji bankóww konkurencyjnych w okresie 01.01.2010 - 30.12.2016 (31.12.2009=100%)

Kapitalizacja

Ograniczenia dotyczące akcji PKO Banku Polskiego SA

Ze wszystkich akcji PKO Banku Polskiego SA wynikają te same prawa i obowiązki. Żadna z akcji nie jest uprzywilejowana, w szczególności w zakresie prawa głosu czy dywidendy. Statut PKO Banku Polskiego SA ogranicza prawa głosu przysługujące akcjonariuszom dysponującym powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i zakazuje wykonywania więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przez takich akcjonariuszy. Powyższe ograniczenie nie dotyczy:

  • akcjonariuszy, którzy w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie prawa głosu byli uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w Banku (tj. Skarb Państwa i BGK),
  • akcjonariuszy, którzy są uprawnieni z akcji imiennych serii A (Skarb Państwa) oraz
  • akcjonariuszy, działających wspólnie z akcjonariuszami, o których mowa w tiret drugim na podstawie porozumienia dotyczącego wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji. Ponadto, ograniczenie praw głosu wygasa, kiedy udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Banku spadnie poniżej 5%.

Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu PKO Banku Polskiego SA zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz przeniesienie tych akcji wymaga zgody wyrażonej w uchwale Rady Ministrów. Zamiana na akcje na okaziciela lub przeniesienie akcji imiennych serii A po uzyskaniu powyższej zgody powoduje wygaśnięcie ograniczeń przewidzianych w zdaniu poprzednim w stosunku do akcji będących przedmiotem zamiany na akcje na okaziciela lub przeniesienia, w zakresie w jakim zgoda została udzielona.

Zgodnie z treścią art. 13 pkt 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym nie mogą być zbyte akcje PKO Banku Polskiego SA należące do Skarbu Państwa. Dodatkowo na postawie art. 14 ww. ustawy akcje PKO Banku Polskiego SA, (który zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa został uznany za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa), należące do Skarbu Państwa nie mogą być przedmiotem darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego.