Zdarzenia następujące po dniu kończącym okres sprawozdawczy

W dniu 26 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego SA dokonała wyboru spółki KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za lata 2017 - 2019.

W dniu 2 stycznia 2017 roku Raiffeisen-Leasing Polska SA otrzymała od Raiffeisen Bank Polska SA żądanie wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę znajdujących się w portfelu wyżej wymienionego banku. W dniu 31 stycznia 2017 roku Spółka odkupiła przedterminowo obligacje o wartości nominalnej 227 milionów PLN. Wyżej wymieniona płatność została sfinansowana ze środków otrzymanych od PKO Banku Polskiego SA w ramach kredytu, na podstawie umowy podpisanej w grudniu 2016 roku.

W styczniu 2017 roku PKO Bank Polski SA nabył 100% udziałów spółki ZenCard Sp. z o.o. oraz objął udziały w podwyższonym kapitale Spółki. ZenCard Sp. z o.o. jest spółką technologiczną, która zbudowała platformę do tworzenia przez sprzedawców programów rabatowo-lojalnościowych, umożliwiającą jednocześnie wirtualizację kart lojalnościowych. Platforma ta zintegrowana jest z terminalem płatniczym i pozwala na rezygnację z wielu oddzielnych kart lojalnościowych, czy oddzielnych aplikacji instalowanych na telefonie, na rzecz jednej karty będącej jednocześnie kartą płatniczą. Partnerem strategicznym Spółki jest CEUP eService Sp. z o.o., jeden z największych agentów rozliczeniowych w Polsce. Bank jest zainteresowany wykorzystaniem know-how Spółki w zakresie rozwoju opracowanych rozwiązań oraz wykorzystaniem produktów Spółki w ramach Grupy Kapitałowej Banku.

W dniu 2 lutego 2017 roku PKO Bank Hipoteczny SA wyemitował listy zastawne denominowane w EUR o wartości 25 milionów EUR oraz okresie wykupu ustalonym na 7 lat od dnia emisji. Listy zostały objęte w ramach emisji niepublicznej. Wyemitowane listy zastawne będą notowane na giełdzie w Luksemburgu.

W dniu 2 lutego 2017 roku PKO Bank Hipoteczny SA podpisał z PKO Bankiem Polskim SA Umowę odnawialnego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwoty limitu w wysokości 1 500 milionów PLN, który będzie udostępniany w transzach. Kredyt został udzielony na okres do 2 lutego 2020 roku. W dniu 2 lutego 2017 roku została udostępniona kwota 600 milionów PLN.

W dniu 6 lutego 2017 roku PKO Bank Hipoteczny SA nabył w ramach podpisanej w dniu 17 listopada 2015 roku z PKO Bankiem Polskim SA Umowy Ramowej Sprzedaży Wierzytelności kolejny portfel wierzytelności z tytułu kredytów mieszkaniowych zabezpieczonych hipotecznie w kwocie 337,6 miliona PLN.

Na dzień 13 marca 2017 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), na którym m.in. rozpatrywany będzie projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Banku, zgłoszony przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Finansów wykonującego prawa z akcji Banku należących do Skarbu Państwa. Projekty uchwał mają na celu dostosowanie obecnych zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA do przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Proponowane wynagrodzenie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Banku zostało określone w sposób zgodny z przepisami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Projektowane zasady wynagradzania maja zastąpić dotychczas obowiązujące zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które były określane odpowiednio przez Radę Nadzorczą Banku oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku.