72. Informacje o sekurytyzacji portfela leasingowego i pakietowej sprzedaży wierzytelności

W związku z nabyciem spółki Raiffeisen-Leasing Polska SA i jej spółek zależnych (szczegóły w nocie Nabycie Raiffeisen-Leasing Polska SA przez spółkę PKO Leasing SA), Grupa Kapitałowa objęła konsolidacją ROOF Poland Leasing 2014 DAC, spółkę celową z siedzibą w Irlandii. Spółka celowa jest nabywcą sekurytyzowanych wierzytelności wynikających z umów leasingowych sprzedawanych przez spółkę Raiffeisen-Leasing Polska SA w ramach programu sekurytyzacji, który rozpoczął się w grudniu 2014 roku. Nabyte przez spółkę celową wierzytelności zostały sfinansowane emisją papierów wartościowych. Celem i korzyścią transakcji sprzedaży wierzytelności do spółki celowej było pozyskanie źródeł długoterminowego finansowania i ich dywersyfikacja.

Wartości bilansowe aktywów finansowych objętych sekurytyzacją zaprezentowano w poniższej tabeli:

31.12.2016wartość transakcjiKwota ryzyka pozostająca w Grupie Kapitałowej
Wartość bilansowa aktywów1 376,31 376,3
Wartość bilansowa zobowiązań1 260,61 260,6
Pozycja netto115,7115,7
 

Ponadto w 2016 roku Grupa Kapitałowa przeprowadziła pakietowe sprzedaże (wierzytelności bilansowych i pozabilansowych) ponad 38 tysięcy sztuk wierzytelności przysługujących od klientów detalicznych oraz gospodarczych o zadłużeniu ogółem około 2 103 miliony PLN. Łączna wartość bilansowa rezerw na potencjalne roszczenia z tytułu sprzedaży wierzytelności na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 2,9 miliona PLN (na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 2,1 miliona PLN). W wyniku sprzedaży wierzytelności zostały przeniesione wszystkie ryzyka i korzyści, w związku z powyższym Grupa Kapitałowa zaprzestała ujmowania tych aktywów. Grupa Kapitałowa nie otrzymała papierów wartościowych z tytułu powyższych transakcji.