64. Zarządzanie ryzykiem walutowym

Zarządzanie ryzykiem Walutowym

Definicja

Ryzyko walutowe to ryzyko poniesienia straty z tytułu zmian kursów walutowych, generowane przez utrzymywanie otwartych pozycji walutowych w poszczególnych walutach.

Cel zarządzania

Ograniczanie ewentualnych strat z tytułu zmian kursów walut do akceptowalnego poziomu poprzez odpowiednie kształtowanie struktury walutowej pozycji bilansowych oraz pozabilansowych.

Identyfikacja i pomiar ryzyka

W Grupie Kapitałowej wykorzystywane są następujące miary ryzyka walutowego: wartość zagrożona (VaR) i testy warunków skrajnych.

Kontrola

Kontrola ryzyka walutowego obejmuje ustalanie dostosowanych do skali i złożoności działalności Grupy Kapitałowej limitów i wartości progowych dotyczących ryzyka walutowego, w szczególności strategicznego limitu tolerancji na ryzyko walutowe.

Prognozowanie i monitorowanie

W Grupie Kapitałowej regularnie monitoruje się:

  • poziom miar ryzyka walutowego,
  • stopień wykorzystania strategicznego limitu tolerancji na ryzyko walutowe,
  • stopień wykorzystania wewnętrznych limitów i wartości progowych na ryzyko walutowe.

Raportowanie

Raporty dotyczące ryzyka walutowego opracowywane są w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym oraz kwartalnym.

Działania zarządcze

Głównymi narzędziami zarządzania ryzykiem walutowym w Grupie Kapitałowej są:

  • procedury dotyczące zarządzania ryzykiem walutowym,
  • limity i wartości progowe na ryzyko walutowe,
  • określenie dopuszczalnych typów transakcji walutowych oraz stosowanych w tych transakcjach kursów walutowych.

W Grupie Kapitałowej zostały ustanowione limity i wartości progowe na ryzyko walutowe m.in. na: pozycje walutowe, wartość zagrożoną obliczaną w horyzoncie 10-dniowym oraz stratę na rynku walutowym.

Informacje finansowe

Miary wrażliwości

VaR Banku oraz analizę stress-testową narażenia Banku na ryzyko walutowe, łącznie dla wszystkich walut przedstawia poniższa tabela:

Nazwa miary wrażliwości31.12.201631.12.2015
VaR 10 - dniowy przy poziomie ufności 99% ( mln PLN)*9,525,4
Zmiana kursów WAL/PLN o 20% (mln PLN) (test warunków skrajnych)**24,61,9

*Biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności pozostałych spółek Grupy Kapitałowej generujących istotne ryzyko walutowe oraz specyfikę rynku, na którym działają, Podmiot dominujący nie wyznacza skonsolidowanej miary wrażliwości VaR. Spółki te wykorzystują własne miary ryzyka do zarządzania ryzykiem walutowym. Miarę VaR 10-dniowy stosuje KREDOBANK SA, jej wartość na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła ok. 0,35 mln PLN, a na dzień 31 grudnia 2015 roku ok. 4,8 mln PLN.

** W tabeli zaprezentowano wartość najbardziej niekorzystnego testu warunków skrajnych spośród scenariuszy: aprecjacja PLN o 20% oraz deprecjacja PLN o 20%.

 

Pozycja walutowa

Wielkość pozycji walutowych w Grupie Kapitałowej prezentuje poniższa tabela:

Pozycja walutowa31.12.201631.12.2015
EUR(170,1)94,1
USD29,9(87,3)
CHF(36,5)(72,5)
GBP8,6(1,8)
Pozostałe (Globalna Netto)88,7171,1
 

Wielkość pozycji walutowych jest kluczowym (poza zmiennościami kursów walutowych) czynnikiem determinującym poziom ryzyka walutowego, na jakie narażona jest Grupa Kapitałowa. Na poziom pozycji walutowych wpływają wszystkie transakcje walutowe, jakie zostają zawarte, bilansowe i pozabilansowe. Narażenie Banku na ryzyko walutowe jest niskie (w odniesieniu do funduszy własnych VaR 10-dniowy dla pozycji walutowej Banku na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił ok. 0,03% oraz odpowiednio na dzień 31 grudnia 2015 roku 0,09%).

Struktura walutowa

 Waluta w przeliczeniu na PLN – 31.12.2016
 PLNEURCHFInne Razem
      
Kasa, środki w Banku Centralnym11 928,1718,278,7600,113 325,1
Należności od banków1 980,12 160,3502,8702,45 345,6
Kredyty i pożyczki udzielone klientom158 630,815 407,731 268,43 302,3208 609,2
Papiery wartościowe48 216,51 532,31 031,4968,851 749,0
Aktywa trwałe12 843,2--150,412 993,6
Inne aktywa i pochodne instrumenty finansowe7 933,7222,23,2132,28 291,3
Suma aktywów (brutto)241 532,420 040,732 884,55 856,2300 313,8
Umorzenie/Odpisy z tytułu utraty wartości(12 891,6)(313,3)(1 005,1)(531,1)(14 741,1)
      
Suma aktywów (netto) 228 640,8 19 727,4 31 879,4 5 325,1 285 572,7
      
Zobowiązania wobec Banku Centralnego4,1---4,1
Zobowiązania wobec banków1 220,42 682,815 238,866,419 208,4
Zobowiązania wobec klientów180 146,514 079,62 550,38 290,0205 066,4
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej2 942,11,4-0,12 943,6
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych4 678,35 571,7-4 243,214 493,2
Zobowiązania podporządkowane1 616,6-922,4-2 539,0
Rezerwy215,95,31,26,2228,6
Inne zobowiązania i pochodne instrumentyoraz rezerwa na podatek odroczony7 857,1443,32,8217,68 520,8
Kapitały własne32 568,6---32 568,6
Suma zobowiązań i kapitałów własnych 231 249,6 22 784,1 18 715,5 12 823,5 285 572,7
      
Udzielone zobowiązania pozabilansowe50 440,14 001,1188,93 445,058 075,1
 

  

Waluta w przeliczeniu na PLN – 31.12.2015

PLN

EUR

CHF

Inne

Razem

 

 

 

 

 

 

Kasa, środki w Banku Centralnym

                 12 562,5

        727,3

          61,9

        392,2

                  13 743,9

Należności od banków

                   1 949,9

     1 677,0

        113,0

        813,1

                    4 553,0

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

              149 855,3

  13 527,6

  32 243,8

     3 074,2

                198 700,9

Papiery wartościowe

                 41 330,1

     1 674,8

        993,6

        591,1

                  44 589,6

Aktywa trwałe

                 12 072,8

               -  

               -  

        127,0

                  12 199,8

Inne aktywa i pochodne instrumenty finansowe

                   7 287,4

        216,4

          41,8

          84,2

                    7 629,8

Suma aktywów (brutto)

              225 058,0

  17 823,1

  33 454,1

     5 081,8

                281 417,0

Umorzenie/Odpisy z tytułu utraty wartości

               (12 024,0)

      (276,2)

      (963,7)

   (1 213,2)

                (14 477,1)

 

 

 

 

 

 

Suma aktywów (netto)

              213 034,0

  17 546,9

  32 490,4

     3 868,6

                266 939,9

 

 

 

 

 

 

Zobowiązania wobec Banku Centralnego

                           4,2

               -  

               -  

               -  

                            4,2

Zobowiązania wobec banków

                   1 068,1

     2 522,9

  14 372,3

        325,5

                  18 288,8

Zobowiązania wobec klientów

              175 739,5

  10 993,3

     2 453,2

     6 572,5

                195 758,5

Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej

                   2 396,5

             3,9

               -  

             0,1

                    2 400,5

Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych

                   1 251,2

     3 240,7

     1 000,0

     3 941,0

                    9 432,9

Zobowiązania podporządkowane

                   1 616,6

               -  

        882,6

               -  

                    2 499,2

Rezerwy

                      242,9

             5,4

             1,0

             2,7

                        252,0

Inne zobowiązania i pochodne instrumenty
oraz rezerwa na podatek odroczony

                   7 424,4

        459,1

          24,7

        130,7

                    8 038,9

Kapitały własne

                 30 264,9

               -  

               -  

               -  

                  30 264,9

Suma zobowiązań i kapitałów własnych

              220 008,3

  17 225,3

  18 733,8

  10 972,5

                266 939,9

 

 

 

 

 

 

Udzielone zobowiązania pozabilansowe

                 48 406,6

     3 970,9

        187,9

     4 506,4

                  57 071,8