Ocena wiarygodności

Rating PKO Banku Polskiego SA

Oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego SA były w 2016 roku przyznawane przez agencję ratingową Moody’s Investors Service oraz, która nadaje Bankowi rating płatny zgodnie z własną procedurą oceny banków.

Rating Moody’s Investors Service

W dniu 16 maja 2016 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service opublikowała notę prasową na stronie internetowej www.moodys.com, w której poinformowała o potwierdzeniu ocen ratingowych depozytów długo- i krótkoterminowych Banku na poziomie A2/P-1, potwierdzeniu ocen ratingowych zobowiązań Banku na poziomie A3 oraz skorygowaniu perspektywy ocen ratingowych depozytów długoterminowych Banku na negatywną ze stabilnej. Jednocześnie agencja utrzymała stabilną perspektywę ocen ratingowych zobowiązań Banku. Korekta perspektywy ocen ratingowych depozytów długoterminowych Banku była następstwem podobnej korekty dla perspektywy ocen ratingowych Polski. Zgodnie z treścią noty:

 • ocena depozytów długoterminowych została utrzymana na poziomie A2, perspektywa została skorygowana na "negatywną" ze "stabilnej",
 • ocena depozytów krótkoterminowych została utrzymana na poziomie P-1,
 • ocena zobowiązań senior unsecured została utrzymana na poziomie A3, perspektywa została utrzymana na poziomie "stabilna",
 • ocena zobowiązań Programu MTN została utrzymana na poziomie (P)A3,
 • ocena innych krótkoterminowych zobowiązań Programu została utrzymana na poziomie (P)P-2,
 • opinia o ryzyku kontrahenta została utrzymana na poziomie A2(cr)/P-1(cr).

Agencja Moody’s poinformowała w nocie, że utrzymanie ocen ratingowych depozytów i zobowiązań Banku odzwierciedla oczekiwanie agencji Moody’s do kontynuacji umiarkowanego wsparcia ze strony władz krajowych. Utrzymanie ocen Banku wiąże się według Moody’s z dobrą jakością aktywów oraz adekwatnym poziomem pokrycia odpisem kredytów z rozpoznaną utratą wartości, które to parametry poprawiały się w ostatnich latach. Jednocześnie agencja Moody’s wskazała, że Bank wzmacniał swoją bazę kapitałową.

Oceny ratingowe na dzień 31 grudnia 2016 roku (rating płatny)

Moody’s Investors Service
Ocena depozytów długoterminowychA2 z perspektywą negatywną
Ocena depozytów krótkoterminowychP-1
Ocena zobowiązań długoterminowych (senior unsecured)A3 z perspektywą stabilną
Ocena zobowiązań Programu MTN(P)A3
Ocena zobowiązań krótkoterminowych(P)P-2
Opinia o ryzyku kontrahenta długoterminowaA2(cr)
Opinia o ryzyku kontrahenta krótkoterminowaP-1(cr)
 

Rating Standard and Poor's

W dniu 19 stycznia 2016 roku agencja ratingowa Standard and Poor's wycofała ratingi nadane Bankowi na wniosek, który Bank złożył w dniu 17 grudnia 2015 roku. Bank rozwiązał umowę o współpracę z agencją ratingową Standard and Poor's i doprowadził do wycofania ratingów z powodu ograniczenia planów emisji obligacji na rynkach międzynarodowych, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Rozwiązanie umowy było uzasadnione faktem, że bieżąca struktura bilansu Banku i związane z nią plany w zakresie pozyskiwania finansowania średnio i długoterminowego przewidują emisje obligacji przede wszystkim na rynku krajowym oraz europejskim (głównie w euro). W związku z tym posiadanie płatnych ocen ratingowych od jednej agencji ratingowej jest wystarczające do realizacji planów finansowych. Istotną przesłanką do rozwiązania umowy z agencją ratingową Standard and Poor’s w 2015 roku była także konieczność ograniczania kosztów działalności Banku, która jest szczególnie istotna w środowisku niskich stóp procentowych oraz zmian w otoczeniu regulacyjnym.

Przy okazji wycofywania ratingów agencja ratingowa Standard and Poor's dokonała końcowej analizy bieżącej sytuacji Banku oraz otoczenia jego działalności i potwierdziła w dniu 19 stycznia 2016 roku rating krótkoterminowy na poziomie „A-2” oraz obniżyła rating długoterminowy z poziomu „BBB+” do poziomu „BBB”. W chwili wycofywania ratingów perspektywa była stabilna. Agencja ratingowa Standard and Poor's poinformowała, że obniżenie ratingu długoterminowego Banku nastąpiło na skutek obniżenia w dniu 15 stycznia 2016 roku ratingów dla Polski (sovereign). Agencja w swojej analizie stwierdziła, że Bank posiada silną pozycję biznesową, adekwatną siłę kapitałową i płynnościową w perspektywie kolejnych 2 lat, odpowiednią jakość aktywów oraz solidną bazę finansowania, opartą głównie o depozyty detaliczne.

Rating PKO Banku Hipotecznego SA

PKO Bank Hipoteczny SA posiadał na koniec 2016 roku następujące oceny przyznane przez agencję ratingową Moody's Investors Service (rating płatny): 

 • rating długoterminowy emitenta na poziomie Baa1 oraz rating krótkoterminowy emitenta na poziomie Prime-2 z perspektywą stabilną nadane w dniu 7 września 2015 roku i utrzymane w dniu 16 maja 2016 roku,
 • opinię o ryzyku kontrahenta długoterminową A3(cr) oraz krótkoterminową Prime-2(cr) nadane w dniu 7 września 2015 roku i utrzymane w dniu 16 maja 2016 roku,
 • rating dla emitowanych przez PKO Bank Hipoteczny SA listów zastawnych denominowanych w PLN na poziomie Aa3 nadany w dniu 11 grudnia 2015 roku,
 • rating dla emitowanych przez PKO Bank Hipoteczny SA listów zastawnych denominowanych w EUR na poziomie Aa3 nadany w dniu 24 października 2016 roku.

Rating KREDOBANK SA

KREDOBANK SA na koniec grudnia 2016 roku posiadał, przyznany w dniu 26 kwietnia 2016 roku przez agencję ratingową Standard & Poor’s, następujący rating (płatny):

 • długoterminowy rating kredytowy w skali międzynarodowej - CCC+,
 • perspektywa - pozytywna,
 • krótkoterminowy rating kredytowy w skali międzynarodowej – C,
 • rating w skali ukraińskiej – uaBB-.

Jednocześnie w dniu 25 października 2016 roku KREDOBANK SA złożył wniosek do agencji Standard & Poor’s o wycofanie ratingów (płatnych) nadanych tej Spółce. Rating Spółki został wycofany przez agencję w dniu 1 lutego 2017 roku. Przy okazji wycofania ratingu agencja potwierdziła w dniu 1 lutego 2017 roku dotychczasowy rating Spółki.