Grupa Kapitałowa - rys historyczny

Grupa PKO Banku Polskiego SA umacnia swoją pozycję lidera polskiej bankowości, oferując usługi klientom detalicznym jak i instytucjonalnym już od 98 lat.

1919-19381.Dekretem podpisanym przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, premiera Ignacego Paderewskiego i założyciela oraz pierwszego prezesa Huberta Lindego została powołana Pocztowa Kasa Oszczędności.
 2.Pocztowa Kasa Oszczędności zyskała osobowość prawną jako instytucja państwowa, działająca pod kontrolą i z gwarancją państwa.
 3.W Poznaniu powstał pierwszy terenowy oddział Pocztowej Kasy Oszczędności.
 4.Pocztowa Kasa Oszczędności zaczęła uruchamiać Szkolne Kasy Oszczędności.
 5.Z inicjatywy Pocztowej Kasy Oszczędności Ministerstwo Skarbu podjęło decyzję o założeniu Banku Polska Kasa Opieki (dzisiaj Pekao SA) w formie spółki akcyjnej, aby ułatwić Polonii przekaz dewiz do kraju.
 6.Pocztowa Kasa Oszczędności mocno przyczyniła się do rozwoju obrotu bezgotówkowego - co drugi większy zakład przemysłowy i każde duże przedsiębiorstwo miało konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności, a obrót czekowy w Polsce był półtora raza większy niż gotówkowy.
1939-1945 Lata wojny były okresem ogromnych strat i przestoju w działalności Pocztowej Kasy Oszczędności.
1946-19871.Pocztowa Kasa Oszczędności zostaje przekształcona w Powszechną Kasę Oszczędności.
 2.Ustawa o prawie bankowym wprowadziła uprzywilejowanie wkładów oszczędnościowych przechowywanych w Powszechnej Kasie Oszczędności, zostały one objęte gwarancją państwa.
 3.Powszechna Kasa Oszczędności wprowadziła nowoczesny produkt: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.
 4.W latach 1975-1987 Powszechna Kasa Oszczędności była włączona w struktury NBP z zachowaniem tożsamości Banku.
1991-20001.W statucie pojawiła się nazwa Powszechna Kasa Oszczędności - bank państwowy, w skrócie PKO BP. Powołana została pierwsza Rada Nadzorcza PKO BP.
 2.Bank został jedynym wspólnikiem spółki deweloperskiej Inbudex Sp. z o.o. (obecnie Qualia Development Sp. z o.o.).
 3.Uruchomiono pierwszy informacyjny portal internetowy Banku oraz pierwszy oddział internetowy e-PKO.
 4.Rozpoczęła działalność spółka PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (PKO TFI) założona przez PKO BP i Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) SA. Od 2009 roku Bank jest jedynym właścicielem Spółki.
 5.PKO BP i Bank Handlowy w Warszawie SA utworzyły spółkę PKO BP BANKOWY PTE SA. Od 2003 roku Bank jest jedynym właścicielem Spółki.
 6.Została utworzona spółka Bankowy Fundusz Leasingowy SA (obecnie PKO Leasing SA), świadcząca usługi leasingu operacyjnego i finansowego aktywów trwałych i nieruchomości.
 7.PKO BP i Bank Śląski SA utworzyły spółkę Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService SA. Od 2001 roku do 2013 roku Bank posiadał 100% akcji Spółki.
 8.W 2000 roku Bank został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą PKO Bank Polski Spółka Akcyjna.
2002-20091.Bank przejął Inteligo Financial Services SA, spółkę świadczącą usługi utrzymania i rozwóju systemów teleinformatycznych obsługujących systemy bankowe, w tym także elektronicznego dostępu do rachunków bankowych (konto Inteligo).
 2.Bank nabył 66,65% akcji KREDOBANK SA. Spółka jest zarejestrowana i działa na Ukrainie. Aktualnie Bank posiada 99,6293% udziału w kapitale zakładowym Spółki.
 3.W 2004 roku miał miejsce debiut giełdowy PKO BP SA - na koniec pierwszego dnia notowań akcje osiągnęły cenę 24,50 PLN wobec ceny emisyjnej ustalonej na kwotę 20,50 PLN.
 4.Rozpoczęła działalność spółka PKO BP Faktoring SA (obecnie PKO Faktoring SA).
 5.Podwyższenie kapitału zakładowego Banku z 1 000 000 000 PLN do 1 250 000 000 PLN (2009 rok).
2010-20151.PKO Bank Polski SA (poprzez spółkę zależną PKO Finance AB) wyemitował 5-letnie euroobligacje o wartości 800 mln EUR oraz obligacje na rynek amerykański w wysokości 1,0 mld USD, które stały się papierami benchmarkowymi dla podmiotów polskich, a także emitentów z Europy Środkowo-Wschodniej.
 2.Strategia na lata 2013-2015 "PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy" umocniła pozycję Grupy Kapitałowej Banku jako lidera w kluczowych segmentach rynku.
 3.W 2013 roku PKO Bank Polski SA wyznaczył nowy standard płatności mobilnych - IKO - innowacyjne rozwiązanie na rynku płatności mobilnych, przekształcone w 2015 roku w system płatności BLIK, który stał się standardem na rynku polskim.
 4.PKO Bank Polski SA podpisał umowę dotyczącą 20-letniego aliansu strategicznego na rynku płatności elektronicznych z EVO Payments International Acquisition GmbH, jednocześnie sprzedając znaczącą część udziałów w spółce eService Sp. z o.o.
 5.Utworzony został PKO Bank Hipoteczny SA, którego działalność obejmuje emisję długoterminowych listów zastawnych oraz udzielanie długoterminowych kredytów hipotecznych dla klientów detalicznych.
 6.PKO Bank Polski SA nabył akcje spółek z Grupy Nordea, w tym akcji Nordea Bank Polska SA, a także portfel wierzytelności wobec klientów korporacyjnych. W październiku 2014 roku nastąpiła fuzja prawna banków.
 7.Utworzenie spółki PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA, świadczącej usługi ubezpieczeń majątkowych dla klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego SA.
 8.Ekspansja na rynki zagraniczne poprzez utworzenie pierwszego oddziału Banku za zagranicą (w Republice Federalnej Niemiec we Frankfurcie nad Menem).
20161.Zatwierdzenie strategii na lata 2016-2020 "Wspieramy rozwój Polski i Polaków", której założenia mają na celu dalsze umocnienie pozycji Grupy Kapitałowej Banku jako lidera w kluczowych segmentach rynku, zwiększenie innowacyjności i dopasowanie do potrzeb klienta.
 2.PKO Leasing SA wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Banku zakończył z sukcesem transakcję zakupu Raiffeisen-Leasing Polska SA, stając się dzięki temu głównym leasingodawcą w kraju z ponad 13% udziałem w rynku.
 3.Przeprowadzone przez PKO Bank Hipoteczny SA emisje hipotecznych listów zastawnych z najwyższym możliwym do osiągnięcia przez polskie papiery wartościowe ratingiem Aa3 agencji Moody’s.
 4.Kontynuacja ekspansji na rynki zagraniczne - działania w kierunku utworzenia kolejnego oddziału Banku za zagranicą w Republice Czeskiej.
 5.Rozpoczęcie współpracy z Pocztą Polską SA w zakresie obsługi kart płatniczych.