41. Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia

Skrócone informacje o jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach

Grupa Kapitałowa posiada następujące jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia:

Lp.NAZWA JEDNOSTKISIEDZIBA% UDZIAŁ W KAPITALE* 
   31.12.201631.12.2015
 Wspólne przedsięwzięcia PKO Banku Polskiego SA   
1Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.Warszawa3434
 1 EVO Payments International Sp. z o.o.Warszawa100100
 2 EVO Payments International s.r.o.Praga, Czechy100100
 Wspólne przedsięwzięcie NEPTUN - fizan   
 3 „Centrum Obsługi Biznesu" Sp. z o.o.Poznań41,4441,44
 Jednostki stowarzyszone PKO Banku Polskiego SA   
1Bank Pocztowy SABydgoszcz25,000125,0001
 1 Centrum Operacyjne Sp. z o.o.Bydgoszcz100100
 2 Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego Sp. z o.o.Warszawa100100
2„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.oPoznań33,3333,33
3FERRUM SAKatowice22,1420,97
 3 FERRUM MARKETING Sp. z o.o.Katowice100100
 4 Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM SAKatowice100100
 Walcownia Blach Grubych Batory Sp. z o.o.Katowice100-

* udział w kapitale podmiotu bezpośrednio dominującego/ mającego znaczący wpływ

 

nazwa wspólnych przedsięwzięć i podmiotów stowarzyszonychPrzedmiot działalności
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. oferuje usługę przetwarzania transakcji dokonywanych instrumentami płatniczymi zarówno w terminalach POS w kraju i poza jego granicami, jak również w internecie, wynajem terminali, usługę doładowań kart telefonów komórkowych oraz obsługę kart podarunkowych.

PKO Bank Polski SA wspólnie ze Spółką oferują kompleksowe usługi w zakresie pozyskania oraz obsługi podmiotów pod kątem posadowienia terminali POS oraz rozliczania transakcji dokonywanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem tych terminali. Współpracę regulują m.in. umowy:

  • obsługi transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych dla dwustronnych umów z akceptantami.
  • współpracy marketingowej w zakresie usług o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania produktów i usług oferowanych zarówno przez Bank, jak i Spółkę,
  • świadczenia usług związanych z obsługą wypłaty gotówki w agencjach i oddziałach Banku oraz urzędach pocztowych przy użyciu kart płatniczych Visa i MasterCard z wykorzystaniem terminali POS,
  • współpracy w zakresie świadczenia usług związanych z pozyskiwaniem placówek akceptujących instrumenty płatnicze,
Spółka posiada dwie spółki bezpośrednio zależne, w których sprawuje pełną kontrolę.
„Centrum Obsługi Biznesu” Sp. z o.o.„Centrum Obsługi Biznesu” Sp. z o.o. to wspólna inwestycja PKO Banku Polskiego SA, Buildco Poznań SA oraz Miasta Poznań polegająca na wybudowaniu hotelu w Poznaniu. PKO Bank Polski SA jest uczestnikiem konsorcjum bankowego, które udzieliło Spółce kredytu inwestycyjnego na realizację powyższego projektu. Hotel został wybudowany i rozpoczął działalność w lutym 2007 roku. Osiągane przez Spółkę wyniki z działalności operacyjnej nie są w stanie zapewnić bieżącej, pełnej obsługi zobowiązań wynikających z umowy kredytowej. Na wniosek Spółki, w ramach restrukturyzacji zadłużenia kredytowego, konsorcjum bankowe dokonało czasowej zmiany harmonogramu płatności rat kredytowych i odsetkowych, obowiązującej do 30 czerwca 2017 roku. Od czerwca 2015 roku udziały Spółki znajdują się w portfelu NEPTUN – fizan – podmiotu zależnego od Banku.
Bank Pocztowy SABank Pocztowy SA specjalizuje się w standardowych produktach bankowych oferowanych dla klientów detalicznych z uzupełnioną ofertą dla mikroprzedsiębiorstw oraz klientów instytucjonalnych. Prowadzi również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym. W ramach strategicznego partnerstwa z Pocztą Polską SA (akcjonariuszem posiadającym 75% akcji minus 10 akcji Spółki) korzysta z potencjału akcjonariusza i rozwija ofertę produktową we współpracy z podmiotami całej Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej SA. Bank Pocztowy SA jest też klientem PKO Banku Polskiego SA i korzysta z wybranych usług świadczonych przez Bank. Spółka posiada dwie spółki bezpośrednio zależne, w których sprawuje pełną kontrolę.
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o.„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o. specjalizuje się w wspieraniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie poręczeń oraz świadczenie usług. Spółka poręcza kredyty, pożyczki i gwarancje udzielane przez banki, w tym również przez PKO Bank Polski SA, a także transakcje leasingowe i faktoringowe. Współpracuje m.in. z PKO Leasing SA. W ofercie Spółki znajdują się również poręczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach inicjatywy JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), które są poręczane drugostronnie w 70% lub 80% ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, którymi zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego. Nowością na rynku poręczeniowym i w ofercie Spółki są poręczenia zapłaty wadium.
FERRUM SAPrzedmiotem działalności Spółki jest produkcja rur stalowych ze szwem, produkcja profili zamkniętych (kształtowników) oraz wykonywanie izolacji rur. Spółka posiada dwie spółki bezpośrednio zależne, w których sprawuje pełną kontrolę. Akcje Spółki zostały objęte przez Bank w w ramach działań windykacyjnych (przejęcie na własność przedmiotu zabezpieczenia). Spółka jest spółką publiczną, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Poniżej przedstawiono podsumowanie danych finansowych odrębnie dla każdego wspólnego przedsięwzięcia oraz każdej jednostki stowarzyszonej Grupy Kapitałowej. Wykazane kwoty pochodzą ze sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek sporządzonych zgodnie z MSSF lub polskimi standardami rachunkowości (PSR). Dane za rok 2015 pochodzą z sprawozdań finansowych zaudytowanych.

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. (wg MSSF)31.12.201631.12.2015
Aktywa obrotowe124,4103,4
Aktywa trwałe212,1132,7
Zobowiązania krótkoterminowe103,970,5
Zobowiązania długoterminowe33,837,2
 01.01-31.12.201601.01-31.12.2015
Przychody473,7456,5
Zysk (strata) za okres obrotowy102,888,4
Całkowite dochody razem102,888,4
Otrzymane dywidendy od jednostki zakwalifikowanej jako wspólne przedsięwzięcie11,025,6
 
„Centrum Obsługi Biznesu" Sp. o.o. (wg PSR)31.12.201631.12.2015
Aktywa obrotowe10,59,5
Aktywa trwałe85,487,2
Zobowiązania krótkoterminowe18,212,9
Zobowiązania długoterminowe73,677,5
 01.01-31.12.201601.01-31.12.2015
Przychody23,120,5
Zysk (strata) za okres obrotowy(2,2)(3,2)
   
Bank Pocztowy SA (wg MSSF, dane publikowane przez Spółkę)30.06.201631.12.2015
Aktywa ogółem7 238,27 213,0
Zobowiązania ogółem6 698,26 670,5
 01.01-30.06.201601.01-31.12.2015
Przychody248,3474,2
Zysk (strata) za okres obrotowy9,633,9
Pozostałe dochody całkowite(11,8)9,0
Całkowite dochody razem(2,2)42,9
 
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o. (wg PSR)31.12.201631.12.2015
Aktywa obrotowe23,523,2
Aktywa trwałe0,1-
Zobowiązania krótkoterminowe3,04,0
Zobowiązania długoterminowe2,51,6
 01.01-31.12.201601.01-31.12.2015
Przychody2,72,4
Zysk (strata) za okres obrotowy0,40,6
 
FERRUM SA (wg MSSF, dane publikowane przez Spółkę)30.09.201631.12.2015
Aktywa obrotowe105,290,9
Aktywa trwałe171,2171,8
Zobowiązania krótkoterminowe129,1115,4
Zobowiązania długoterminowe94,299,3
 01.01-30.09.201601.01-31.12.2015
Przychody242,3314,0
Zysk (strata) za okres obrotowy5,1(49,7)
Pozostałe dochody całkowite--
Całkowite dochody razem5,1(49,7)
     

Informacje finansowe

Wspólne przedsięwzięcia31.12.201631.12.2015
„Centrum Obsługi Biznesu" Sp. z o.o.--
Cena nabycia17,517,5
Zmiana w udziale w aktywach netto(16,1)(14,8)
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości(1,4)(2,7)
Grupa Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.226,8206,2
Wartość udziału na dzień objęcia współkontrolą197,3197,3
Zmiana w udziale w aktywach netto29,58,9
Razem 226,8 206,2
 
Jednostki stowarzyszone31.12.201631.12.2015
Grupa Bank Pocztowy SA132,4161,5
Cena nabycia161,5161,5
Zmiana w udziale w aktywach netto83,781,4
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości(112,8)(81,4)
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o.--
Cena nabycia1,51,5
Zmiana w udziale w aktywach netto4,44,2
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości(5,9)(5,7)
Grupa FERRUM SA26,424,1
Cena nabycia25,324,1
Zmiana w udziale w aktywach netto1,1-
Razem 158,8 185,6
 
Zmiana wartości inwestycji we wspólnych przedsięwzięciach20162015
Wartość inwestycji we wspólnych przedsięwzięciach na początek okresu206,2204,8
Udział w zyskach i stratach30,329,6
Wynik z tytułu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości1,3(2,7)
Dywidenda(11,0)(25,5)
Wartość inwestycji we wspólnych przedsięwzięciach na koniec okresu 226,8 206,2
   
Zmiana wartości inwestycji w jednostkach stowarzyszonych20162015
Wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych na początek okresu185,6117,6
Wynik z tytułu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości(31,6)21,6
Udział w zyskach i stratach4,28,5
Udział w innych dochodach całkowitych jednostki stowarzyszonej(0,6)(1,2)
Zwiększenie zaangażowania kapitałowego w jednostki stowarzyszone1,239,1
Wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych na koniec okresu 158,8 185,6
 

Informacja o odpisach

W 2016 roku Grupa Kapitałowa ujęła w wycenie udziałów spółki „Centrum Obsługi Biznesu” Sp. z o.o udział w stracie netto w wysokości 1,3 miliona PLN i o tę samą wartość zmniejszyła odpis aktualizujący wartość udziałów Spółki.

W 2016 roku Grupa Kapitałowa zwiększyła o 31,4 miliona PLN odpis aktualizujący wartość akcji Banku Pocztowego SA oraz o 0,2 miliona PLN odpis aktualizujący wartość udziałów „Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku jednostka dominująca nie posiadała udziału w zobowiązaniach warunkowych jednostek stowarzyszonych nabytych wspólnie z innym inwestorem.

Odpisy z tytułu utraty wartości - uzgodnienie ruchu20162015
Wartość na początek okresu89,8108,7
Utworzenie w okresie31,62,7
Rozwiązanie w okresie(1,3)(21,6)
Wartość na koniec okresu 120,1 89,8
   
Utworzenie netto – wpływ na rachunek zysków i strat (30,3)18,9