40. Skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA i zakres działalności podmiotów Grupy Kapitałowej

W skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wchodzą następujące jednostki zależne:

Lp.NAZWA JEDNOSTKISIEDZIBA% UDZIAŁ W KAPITALE 
 JEDNOSTKI ZALEŻNE BEZPOŚREDNIO 31.12.201631.12.2015
   
1PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SAWarszawa100100
2PKO BP BANKOWY PTE SAWarszawa100100
3PKO Leasing SAŁódź100100
4PKO BP Finat Sp. z o.o.Warszawa100100
5PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SAWarszawa100100
6PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SAWarszawa100100
7PKO Bank Hipoteczny SAGdynia100100
8PKO Finance ABSztokholm, Szwecja100100
9KREDOBANK SALwów, Ukraina99,629399,5655
10„Inter-Risk Ukraina” Spółka z dodatkową odpowiedzialnościąKijów, Ukraina100100
11Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o.1Kijów, Ukraina95,467695,4676
12Qualia Development Sp. z o.o.Warszawa100100
13Merkury - fiz an2Warszawa100100
14NEPTUN - fizan2Warszawa100100

1) Drugim udziałowcem Spółki jest „Inter-Risk Ukraina” Spółka z dodatkową odpowiedzialnością;
2) PKO Bank Polski SA posiada certyfikaty inwestycyjne Funduszu; w pozycji udział w kapitale prezentowany jest udział posiadanych certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Lp.NAZWA JEDNOSTKISIEDZIBA% UDZIAŁ W KAPITALE * 
 JEDNOSTKI ZALEŻNE POŚREDNIO 31.12.201631.12.2015
 GRUPA PKO Leasing SA   
 PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.1Łódź-100
1PKO Leasing Sverige ABSztokholm, Szwecja100100
2PKO Faktoring SA2Warszawa100100
3Raiffeisen-Leasing Polska SA3Warszawa100-
 Raiffeisen-Leasing Real Estate Sp. z o.o.Warszawa100-
 „Raiffeisen Insurance Agency" Sp. z o.o.Warszawa100-
 Raiffeisen-Leasing Service Sp. z o.o.Warszawa100-
 ROOF Poland Leasing 2014 DAC4Dublin, Irlandia--
 GRUPA PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA   
4Ubezpieczeniowe Usługi Finansowe Sp. z o.o.Warszawa100100
 GRUPA KREDOBANK SA   
5Finansowa Kompania „Idea Kapitał” Sp. z o.o.Lwów, Ukraina100100
 GRUPA Qualia Development Sp. z o.o.5   
6Qualia 3 Sp. z o.o.Warszawa100100
7Qualia 2 Sp. z o.o.Warszawa100100
8Qualia Sp. z o.o.Warszawa100100
9Qualia 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Neptun Park Sp. k.Warszawa99,997599,9975
10Qualia sp. z o.o. – Sopot Sp. k.Warszawa99,978799,9902
11Qualia 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Nowy Wilanów Sp. k.Warszawa99,975099,9750
12Qualia spółka z. ograniczoną odpowiedzialnością – Zakopane Sp. k.Warszawa99,912399,9123
13Qualia Hotel Management Sp. z o.o.Warszawa100100
14Qualia - Residence Sp. z o.o.Warszawa100100
15Sarnia Dolina Sp. z o.o.Warszawa100100
16Giełda Nieruchomości Wartościowych Sp. z o.o.Warszawa100100
17FORT MOKOTÓW Sp. z o.o. w likwidacjiWarszawa5151
18Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Projekt 1 Sp. k.Warszawa5050
 Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Pomeranka Sp. k.6Warszawa-99,8951
 Qualia – Rezydencja Flotylla Sp. z o.o.6Warszawa-100
 „Fort Mokotów Inwestycje" Sp. z o.o.7Warszawa-100
 Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Jurata Sp. k.7Warszawa-99,9770
 Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Władysławowo Sp. k.8Warszawa-50
 Merkury - fiz an   
19„Zarząd Majątkiem Górczewska” Sp. z o.o.Warszawa100100
20Molina Sp. z o.o.Warszawa100100
21Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A.Warszawa100100
22Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A.Warszawa100100
23Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 S.K.A.Warszawa100100
24Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 S.K.A.Warszawa100100
25Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 S.K.A.Warszawa100100
26Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 S.K.A.Warszawa100100
 NEPTUN - fizan   
27Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SAWarszawa100100
28„CENTRUM HAFFNERA" Sp. z o.o.Sopot72,976672,9766
 „Sopot Zdrój" Sp. z o.o.Sopot100100
 „Promenada Sopocka" Sp. z o.o.Sopot100100

* udział w kapitale podmiotu bezpośrednio dominującego
1) W 2016 roku nastąpiło połączenie spółki PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o. (spółki przejmowanej) ze spółką PKO Leasing SA (spółki przejmującej).
2) Poprzednia nazwa PKO BP Faktoring SA.
3) Spółka została nabyta w dniu 1 grudnia 2016 roku.
4) Spółka Raiffeisen-Leasing Polska SA zgodnie z MSSF 10 sprawuje kontrolę nad Spółką, mimo że nie posiada w Spółce zaangażowania kapitałowego.
5) W spółkach komandytowych Grupy Qualia Development Sp. z o.o. w pozycji udział w kapitale prezentowany jest udział komandytariusza - spółki Qualia Development Sp. z o.o. w wartości wniesionych wkładów.
6) W 2016 roku nastąpiło połączenie spółki Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Pomeranka Sp. k. i spółki Qualia - Rezydencja Flotylla Sp. z o.o. (jako spółek przejmowanych) ze spółką Qualia Hotel Management Sp. z o.o. (jako spółką przejmującą).
7) Spółka w 2016 roku została sprzedana.
8) Spółka w 2016 roku została rozwiązana bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego.

nazwa podmiotów zależnychPrzedmiot działalności
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SAPodstawowym przedmiotem działalności spółki jest tworzenie, reprezentowanie wobec osób trzecich i zarządzanie otwartymi i zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi oraz zarządzanie portfelami klientów, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Spółka oferuje również specjalistyczne programy inwestycyjne oraz prowadzi pracownicze programy emerytalne (PPE).
PKO BP BANKOWY PTE SASpółka prowadzi działalność w obszarze funduszy emerytalnych. Zarządza PKO BP Bankowym Otwartym Funduszem Emerytalnym (OFE) oraz PKO Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (DFE), w ramach którego oferowane jest Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).
PKO Bank Hipoteczny SASpółka specjalizuje się w udzielaniu mieszkaniowych kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych, jak również nabywa wierzytelności z tytułu takich kredytów od Banku. Emisja listów zastawnych ma stanowić główne źródło długoterminowego finansowania kredytów zabezpieczonych nieruchomościami.
PKO Leasing SASpółka wraz z podmiotami zależnymi, w tym nabytą w grudniu 2016 roku spółką Raiffeisen-Leasing Polska SA świadczy usługi leasingowe. Spółki oferują leasing finansowy i operacyjny: samochodów osobowych, dostawczych, pojazdów ciężarowych, maszyn, urządzeń, linii technologicznych, sprzętu medycznego, nieruchomości, sprzętu i oprogramowania IT, statków, samolotów oraz sprzętu kolejowego. W ofercie znajduje się usługa zarządzania flotą pojazdów. Ponadto spółki Grupy Kapitałowej Raiffeisen-Leasing Polska SA zajmują się przechowywaniem, przygotowaniem i aktywną sprzedażą „poleasingowych” przedmiotów powindykacyjnych i pokontraktowych, świadczą wyspecjalizowane usługi w zakresie tworzenia produktów i programów ubezpieczeniowych dla klientów instytucji finansowych, oraz prowadzą działalność pożyczkową. W Grupie tej znajduje się również spółka celowa z siedzibą w Irlandii powołana na potrzeby sekurytyzacji wierzytelności leasingowych przeprowadzanej w ramach Grupy Raiffeisen-Leasing Polska SA; spółka ta emituje obligacje w celu pozyskania środków na nabycie wierzytelności od Raiffeisen-Leasing Polska SA. W skład Grupy Kapitałowej PKO Leasing SA wchodzi także spółka PKO Faktoring SA, która świadczy usługi faktoringu krajowego i eksportowego z przejęciem ryzyka i bez przejęcia ryzyka, faktoringu odwrotnego oraz usługę programu faktoringowego dla dostawców jak i również PKO Leasing Sverige AB.
PKO BP Finat Sp. z o.o.Spółka świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego, m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych. Na podstawie zezwolenia KNF Spółka świadczy również usługi w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Jej klientami są zarówno spółki z Grupy Kapitałowej jak również spółki spoza Grupy. W 2016 roku Spółka rozpoczęła prowadzenie obsługi ubezpieczeń grupowych dedykowanych do produktów oferowanych przez Bank.
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SAPodstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność ubezpieczeniowa w zakresie działu I ubezpieczeń – ubezpieczenia na życie. Spółka oferuje szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych od produktów ochronnych po produkty inwestycyjne. Koncentruje się na ubezpieczaniu życia i zdrowia swoich klientów. Posiada w ofercie produkty samodzielne, jak również stanowiące uzupełnienie produktów bankowych oferowanych przez Bank.
PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SAPodstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność ubezpieczeniowa w zakresie działu II ubezpieczeń – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe. Spółka rozpoczęła działalność operacyjną w styczniu 2016 roku uruchomiając pierwszą ofertę ubezpieczeń majątkowych dla klientów indywidualnych Banku, którzy są posiadaczami kart kredytowych. Obecnie w ofercie Spółki znajdują się ponadto indywidualne ubezpieczenia od utraty dochodu dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych w Banku oraz kompleksowa oferta ubezpieczeń nieruchomości, ruchomości, OC w życiu prywatnym i Assistance, a także ubezpieczenie od utraty dochodu dla klientów Banku i PKO Banku Hipotecznego SA zaciągających kredyty hipoteczne.
PKO Finance ABPrzedmiotem działalności Spółki jest pozyskiwanie dla Banku środków finansowych z rynków międzynarodowych poprzez emisje obligacji.
Qualia Development Sp. z o.o.Przedmiotem działalności spółek Grupy Kapitałowej Qualia Development Sp. z o.o. jest prowadzenie działalności deweloperskiej, a w szczególności realizacja projektów budowlanych, wykonywanie instalacji budowlanych i robót budowlanych wykończeniowych. Ponadto Grupa zajmuje się prowadzeniem działalności hotelowej oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. W 2016 roku Grupa kontynuowała działania związane z realizacją dotychczasowych projektów oraz sprzedażą wybranych nieruchomości i spółek.
KREDOBANK SAKREDOBANK SA jest bankiem uniwersalnym, ukierunkowanym na obsługę klientów detalicznych oraz klientów małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność głównie w zachodniej części Ukrainy i w Kijowie. Jednocześnie dąży do pozyskania klientów korporacyjnych o wysokiej wiarygodności kredytowej. Spółka oferuje usługi w zakresie między innymi: prowadzenia rachunków osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, gromadzenia depozytów, udzielania kredytów, udzielania poręczeń i gwarancji, obrotu czekowego i wekslowego, operacji na rynku walutowym, a także operacji na rynku papierów wartościowych. Przedmiotem działalności spółki Finansowa Kompania „Idea Kapitał” Sp. z o.o. – spółki zależnej od KREDOBANK SA - jest świadczenie różnych usług finansowych, w tym usług faktoringu polegających zgodnie z prawem ukraińskim na nabywaniu cesji praw do roszczeń pieniężnych z tytułu umów kredytowych.
„Inter-Risk Ukraina” Spółka z dodatkową odpowiedzialnościąSpółka prowadzi działalność windykacyjną na Ukrainie, tj. prowadzi działania w celu odzyskania wierzytelności innych podmiotów bez nabywania ich na rachunek własny (negocjacje z dłużnikami, działania restrukturyzacyjne, postępowania sądowe i egzekucyjne oraz uczestniczenie w procesie przejmowania majątku na poczet długu). Jej klientem jest m.in. Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o. oraz spółki z Grupy Kapitałowej KREDOBANK SA. Spółka dodatkowo zarządza nieruchomościami komercyjnymi we Lwowie.
Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o.Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie różnych usług finansowych, w tym usług faktoringu polegających, zgodnie z prawem ukraińskim, na nabywaniu cesji praw do roszczeń pieniężnych z tytułu umów kredytowych.
Merkury - fiz anPrzedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Fundusz jest zarządzany przez PKO TFI SA. Fundusz prowadzi działalność inwestycyjną poprzez spółki zależne, których przedmiotem działalności jest kupno i sprzedaż nieruchomości na rachunek własny oraz zarządzanie nieruchomościami.
NEPTUN - fizanPrzedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Fundusz jest zarządzany przez PKO TFI SA. PKO Bank Polski SA na rzecz Funduszu sukcesywnie zbywa akcje i udziały spółek, których działalność nie jest komplementarna do oferty usług finansowych Banku.