39. Kapitały własne i akcjonariat Banku

Zasady rachunkowości

Kapitały własne stanowią kapitały i fundusze tworzone zgodnie z przepisami prawa.

Podział na poszczególne pozycje, opisane poniżej wynika z Kodeksu spółek handlowych, ustawy Prawo bankowe oraz wymogów MSR 1.7, MSR 1.78.e, MSR 1.54.q-r i MSR 1.79.b.

Pozycje kapitałów własnych jednostek zależnych, inne niż kapitał zakładowy w części, w jakiej jednostka dominująca jest właścicielem jednostki zależnej, dodaje się do odpowiednich pozycji kapitałów własnych jednostki dominującej. Do kapitałów własnych Grupy Kapitałowej włącza się tylko te części kapitałów własnych jednostek zależnych, które powstały po dniu nabycia udziałów lub akcji przez jednostkę dominującą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce podziałowi i dystrybucji podlegają jedynie kapitały własne jednostki dominującej i poszczególnych spółek zależnych – ustalone na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych.

Składniki kapitałów własnych

  • Kapitał zakładowy stanowi kapitał jednostki dominującej i wykazany jest w wysokości zgodnej ze statutem oraz wpisem do rejestru przedsiębiorców według wartości nominalnej.
  • Kapitał zapasowy tworzony jest zgodnie ze statutami Spółek Grupy Kapitałowej z odpisów z zysku oraz premii emisyjnych uzyskanych z emisji akcji pomniejszonych o koszty przeprowadzenia emisji i przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółek Grupy Kapitałowej.
  • Fundusz ogólnego ryzyka bankowego w PKO Banku Polskim SA tworzony jest zgodnie z ustawą Prawo bankowe z odpisów z zysku netto i przeznaczony jest na niezidentyfikowane ryzyka działalności Banku.
  • Kapitały rezerwowe są tworzone z odpisów z zysku netto. Kapitały rezerwowe przeznaczone są wyłącznie na pokrycie mogących powstać strat bilansowych.
  • Udziały niekontrolujące stanowią tę część kapitałów w jednostce zależnej, której nie można bezpośrednio lub pośrednio przyporządkować do jednostki dominującej.
  • Inne dochody całkowite obejmują skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, efektywną część zabezpieczenia przepływów pieniężnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń jak również zyski i straty aktuarialne. Od powyższych pozycji w innych dochodach całkowitych rozpoznana jest wartość podatku odroczonego. Ponadto pozycja obejmuje udział jednostki dominującej w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych i wspólnych

przedsięwzięć oraz różnice kursowe powstałe z przeliczenia na walutę polską wyniku finansowego netto jednostki zagranicznej po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów waluty na dzień kończący każdy miesiąc okresu obrotowego, ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski.

Informacje finansowe

Kapitały własne31.12.201631.12.2015
   
Kapitał zakładowy1 250,01 250,0
Kapitał zapasowy24 490,620 711,2
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego1 070,01 070,0
Pozostałe kapitały rezerwowe3 607,53 536,4
Inne dochody całkowite, w tym:(467,2)100,2
Udział w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć(0,8)(0,2)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży(347,4)170,6
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych(108,5)(57,7)
Zyski i straty aktuarialne(10,5)(12,5)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych(221,5)(216,5)
Niepodzielony wynik finansowy(18,6)1 222,4
Wynik okresu bieżącego netto2 874,02 609,5
Udziały niekontrolujące(16,2)(18,3)
   
Razem 32 568,6 30 264,9
 

Zmniejszenie w 2016 roku innych dochodów całkowitych z tytułu aktualizacji wartości aktywów finansowych dostępnych sprzedaży w wysokości 636,1 miliona (przed opodatkowaniem) dotyczyło przede wszystkim rozliczenia transakcji Visa Ltd. (szczegółowo opisano w nocie „Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży”).

Akcjonariat Banku

Według informacji posiadanych na dzień 31 grudnia 2016 roku akcjonariat Banku jest następujący:

Nazwa podmiotuIlość akcji Ilość głosów %Wartość nominalna 1 akcjiUdział w kapitale podstawowym %
     
Na dzień 31 grudnia 2016 roku    
Skarb Państwa367 918 98029,431 zł29,43
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny183 952 4476,721 zł6,72
Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny264 594 4485,171 zł5,17
Pozostali akcjonariusze733 534 12558,681 zł58,68
Razem1 250 000 000100,00---100,00
Na dzień 31 grudnia 2015 roku    
Skarb Państwa367 918 98029,431 zł29,43
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny183 952 4476,721 zł6,72
Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny264 594 4485,171 zł5,17
Pozostali akcjonariusze733 534 12558,681 zł58,68
Razem1 250 000 000100,00---100,00

1) Stan posiadania akcji na dzień 29 stycznia 2013 roku, raportowany przez Aviva OFE po przekroczeniu progu 5% udziału w akcjonariacie PKO Banku Polskiego SA po rozliczeniu transakcji sprzedaży 153,1 miliona akcji PKO Banku Polskiego SA przez BGK oraz Skarb Państwa.

2) Stan posiadania akcji na dzień 24 lipca 2012 roku, raportowany przez Nationale-Nederlanden OFE po przekroczeniu progu 5% udziału w akcjonariacie PKO Banku Polskiego SA po rozliczeniu transakcji sprzedaży 95 milionów akcji PKO Banku Polskiego SA przez Skarb Państwa.

Ze wszystkich akcji PKO Banku Polskiego SA wynikają te same prawa i obowiązki. Akcje nie są uprzywilejowane, ani w zakresie prawa głosu czy dywidendy. Statut PKO Banku Polskiego SA ogranicza jednak prawa głosu przysługujące akcjonariuszom dysponującym powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i zakazuje wykonywania więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przez takich akcjonariuszy. Powyższe nie dotyczy:

1) akcjonariuszy, którzy w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie prawa głosu byli uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w Banku (tj. Skarb Państwa i BGK),

2) akcjonariuszy, którzy są uprawnieni z akcji imiennych serii A (Skarb Państwa) oraz

3) akcjonariuszy działających wspólnie z akcjonariuszami, o których mowa w tiret drugim na podstawie porozumienia dotyczącego wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji. Ponadto, ograniczenie praw głosu wygasa, kiedy udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Banku spadnie poniżej 5%.

Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu PKO Banku Polskiego SA zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz przeniesienie tych akcji wymaga zgody wyrażonej w uchwale Rady Ministrów. Zamiana na akcje na okaziciela lub przeniesienie akcji imiennych serii A po uzyskaniu powyższej zgody powoduje wygaśnięcie ograniczeń przewidzianych w zdaniu poprzednim w stosunku do akcji będących przedmiotem zamiany na akcje na okaziciela lub przeniesienia, w zakresie w jakim zgoda została udzielona.

Akcje Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Struktura kapitału akcyjnego PKO Banku Polskiego SA:

SeriaRodzaj akcjiIlość akcjiWartość nominalna1 akcjiWartość seriiwg wartości nominalnej
Seria Aakcje zwykłe imienne312 500 0001 zł312 500 000 zł
Seria Aakcje zwykłe na okaziciela197 500 0001 zł197 500 000 zł
Seria Bakcje zwykłe na okaziciela105 000 0001 zł105 000 000 zł
Seria Cakcje zwykłe na okaziciela385 000 0001 zł385 000 000 zł
Seria Dakcje zwykłe na okaziciela250 000 0001 zł250 000 000 zł
Razem--- 1 250 000 000 --- 1 250 000 000 zł
 

W 2016 roku i 2015 roku nie wystąpiły zmiany w wysokości kapitału zakładowego PKO Banku Polskiego SA. Wyemitowane akcje PKO Banku Polskiego SA nie są uprzywilejowane i są w pełni opłacone.