37. Pozostałe zobowiązania

Zasady rachunkowości

Zobowiązania ujęte w tej pozycji wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty obejmującej ewentualne odsetki od tych zobowiązań, natomiast rezerwy na przyszłe płatności w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości niezbędnej do wypełnienia obecnego obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego. Zobowiązania niefinansowe wycenia się zgodnie z zasadami wyceny obowiązującymi dla poszczególnych kategorii zobowiązań ujętych w tej pozycji.

Informacje finansowe

 31.12.201631.12.2015
   
Koszty do zapłacenia573,2658,2
Przychody pobierane z góry588,9501,1
Zobowiązanie z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych76,7-
Inne zobowiązania:2 748,32 196,9
rozliczenia międzybankowe813,1245,4
zobowiązania w zakresie działalności inwestycyjnej i gospodarki własnej255,6141,8
zobowiązania wobec dostawców206,0242,6
zobowiązania i rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi209,7484,9
rozliczenia instrumentów finansowych355,4135,6
rozliczenia publiczno-prawne98,5103,2
zobowiązania z tytułu działalności dewizowej217,3198,6
rozliczenie zakupu maszyn i urządzeń oraz materiałów, robót i usługdotyczących budowy środków trwałych i działalności inwestycyjnej94,4141,9
zobowiązania z tytułu kart płatniczych111,411,5
zobowiązania wobec instytucji ubezpieczeniowych146,322,3
zobowiązania DM z tytułu zapisów na akcje-306,5
pozostałe240,6162,6
   
Razem 3 987,1 3 356,2
w tym zobowiązania finansowe3 059,12 282,8

Na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała zobowiązań, w przypadku których nie wywiązywałaby się z płatności wynikających z zawartych umów.