36. Zobowiązania podporządkowane

Zasady rachunkowości

Zobowiązania podporządkowane wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.

Informacje Finansowe

 Wartośćnominalna w walucieWalutaOkresWarunki szczególneStan zobowiązania w PLN
     31.12.201631.12.2015
       
Obligacje podporządkowane1 600,7PLN14.09.2012- 14.09.2022prawo do dokonania przedterminowego wykupu w terminie 5 lat od daty emisji1 616,61 616,7
Pożyczka podporządkowana od Nordea Bank AB (publ)224,0CHF24.04.2012 - 24.04.2022 922,4882,5
       
Razem     2 539,0 2 499,2
 

Zarówno obligacje podporządkowane jak i pożyczka podporządkowana zostały za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających Grupy Kapitałowej.