35. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Zasady rachunkowości

Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej albo w przypadku bankowych papierów wartościowych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.

Jeżeli dla zobowiązania finansowego wycenianego według zamortyzowanego kosztu nie można ustalić harmonogramu przyszłych przepływów pieniężnych, a więc także ustalić efektywnej stopy procentowej, zobowiązanie to wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty.

Informacje finansowe

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 31.12.201631.12.2015
   
Instrumenty finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu14 493,29 361,2
obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB6 704,67 332,3
obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski SA1 693,01 645,9
obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA*1 742,0363,1
obligacje wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA1 151,3-
hipoteczne listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA3 202,319,9
Bankowe papiery wartościowe wyemitowane przez PKO Bank Polski SA-71,7
   
Razem 14 493,2 9 432,9

* w tym obligacje objęte przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA w ramach nabycia Raiffeisen Leasing Polska SA.

   

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI O OKRESIE SPŁATY31.12.201631.12.2015
   
do 1 miesiąca375,846,4
od 1 miesiąca do 3 miesięcy985,9482,5
od 3 miesięcy do 1 roku2 343,22 649,9
od 1 roku do 5 lat4 194,62 149,6
powyżej 5 lat6 593,74 104,5
   
Razem 14 493,2 9 432,9

DODATKOWE INFORMACJE 20162015
   
emisja dłużnych papierów wartościowych w okresie (wartość nominalna)  
w PLN5 131,94 875,0
w walucie oryginalnej (EUR)700,0200,0
wykup dłużnych papierów wartościowych w okresie (wartość nominalna)  
w PLN3 204,65 070,6
w walucie oryginalnej (EUR)200,0-
w walucie oryginalnej (CHF)250,0-
 

Obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB

Data emisjiWartośćnominalnaWalutaTermin zapadalnościwartość bilansowa na dzień 31.12.2016wartość bilansowa na dzień 31.12.2015
      
07.07.2011250,0CHF07.07.2016-1 003,1
25.07.201250,0EUR25.07.2022222,0214,6
26.09.20121 000,0USD26.09.20224 223,53 938,5
23.01.2014500,0EUR23.01.20192 259,12 176,1
Razem     6 704,6 7 332,3
 

Obligacje wyemitowane przez grupę kapitałową PKO Leasing SA

Data emisjiWartość nominalnaWalutaTermin zapadalnościWartość bilansowa na 31.12.2016Wartość bilansowa na 31.12.2015
01.12.2014*1 253,7PLN02.10.20251 260,7-
27.11.2015135,0PLN26.02.2016-134,4
04.12.201535,0PLN04.30.2016-34,8
11.12.2015130,0PLN11.03.2016-129,3
18.12.201565,0PLN18.03.2016-64,6
01.06.2016*300,0PLN01.06.2019300,3-
08.11.201619,5PLN16.01.201719,5-
10.11.201667,1PLN10.02.201767,0-
14.11.201664,7PLN16.01.201764,6-
06.12.201630,0PLN06.03.201729,9-
Razem    1 742,0 363,1

* obligacje objęte przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA w ramach nabycia Raiffeisen-Leasing Polska SA. Zabezpieczeniem spłaty obligacji są należności leasingowe będące przedmiotem sekurytyzacji (patrz nota Informacje o sekurytyzacji portfela leasingowego i pakietowej sprzedaży wierzytelności).

Listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA

Data emisjiWartość nominalnaWalutaTermin zapadalnościWartość bilansowa na 31.12.2016Wartość bilansowa na 31.12.2015
11.12.201530,0PLN11.12.202016,419,9
27.04.2016500,0PLN28.04.2021486,3-
17.06.2016500,0PLN18.06.2021498,0-
24.10.2016500,0EUR24.06.20222 201,6-
Razem    3 202,3 19,9