33. Zobowiązania wobec klientów

Zasady rachunkowości

Zobowiązania wobec klientów wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Jeżeli dla zobowiązania finansowego nie można ustalić harmonogramu przyszłych przepływów pieniężnych, a więc także ustalić efektywnej stopy procentowej, zobowiązanie to wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty.

Informacje finansowe

ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW31.12.201631.12.2015
   
Zobowiązania wobec ludności148 000,4135 410,4
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N72 365,464 039,6
Depozyty terminowe75 303,971 079,6
Pozostałe zobowiązania331,1291,2
Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych48 657,151 213,7
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N30 986,622 447,2
Depozyty terminowe11 946,723 032,7
Otrzymane kredyty i pożyczki:4 662,43 924,1
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu-829,1
Pozostałe zobowiązania1 061,4980,6
Zobowiązania wobec jednostek budżetowych8 408,99 134,4
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N8 163,25 679,4
Depozyty terminowe187,03 435,5
Pozostałe zobowiązania58,719,5
   
Razem 205 066,4 195 758,5

ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW WG SEGMENTU KLIENTA31.12.201631.12.2015
   
Zobowiązania wobec klientów, w tym:  
bankowości detalicznej i prywatnej140 021,1128 269,1
korporacyjne37 638,842 606,6
małych i średnich przedsiębiorstw22 734,520 122,7
otrzymane kredyty i pożyczki4 662,43 924,1
transakcje z przyrzeczeniem odkupu-829,1
pozostałe zobowiązania9,66,9
   
Razem 205 066,4 195 758,5