32. Zobowiązania wobec banków

Zasady rachunkowości

Zobowiązania wobec banków są to zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Jeżeli dla zobowiązania finansowego nie można ustalić harmonogramu przyszłych przepływów pieniężnych, a więc także ustalić efektywnej stopy procentowej, zobowiązanie to wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty.

W tej pozycji ujmowane są także transakcje sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu w umownym terminie i po określonej cenie. Papiery wartościowe będące składnikiem transakcji z przyrzeczeniem odkupu nie są wyłączane ze sprawozdania z sytuacji finansowej i podlegają wycenie według zasad określonych dla poszczególnych portfeli papierów wartościowych. Różnica między ceną sprzedaży i odkupu jest traktowana odpowiednio jako koszt odsetkowy i rozliczana jest w czasie trwania umowy z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

Informacje finansowe

 31.12.201631.12.2015
   
Otrzymane kredyty i pożyczki*17 566,916 418,1
Depozyty banków800,31 168,4
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu205,9197,0
Rachunki bieżące592,9473,8
Inne depozyty z rynku pieniężnego42,431,5
   
Razem 19 208,4 18 288,8

* Finansowanie portfela kredytów nabytych w transakcji przejęcia Nordea Bank Polska