31. Inne aktywa

Zasady rachunkowości

Aktywa finansowe ujęte w tej pozycji wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, obejmującej również ewentualne odsetki od tych aktywów, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości. Aktywa niefinansowe wycenia się zgodnie z zasadami wyceny obowiązującymi dla poszczególnych kategorii aktywów ujętych w tej pozycji.

Informacje finansowe

Inne aktywa31.12.201631.12.2015
   
Rozrachunki z tytułu transakcji zrealizowanych przy użyciu kart1 235,6384,3
Rozliczenie instrumentów finansowych382,2178,7
Należności z tytułu rozliczeń gotówkowych125,1120,3
Należności i rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi79,517,4
Aktywa do zbycia178,5178,1
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów291,2264,3
Należności od odbiorców172,6150,0
Należności z tytułu podatku VAT102,180,2
Należności reasekuratorów377,2-
Pozostałe89,537,6
   
Razem 3 033,5 1 410,9
w tym aktywa finansowe2 247,1875,2
   

Inne aktywa finansowe - ekspozycja Grupy Kapitałowej na ryzyko kredytowe31.12.201631.12.2015
   
   
z rozpoznaną utratą wartości107,5108,3
bez rozpoznanej utraty wartości, w tym:2 246,7875,0
nieprzeterminowane2 234,9868,2
przeterminowane11,86,8
   
Razem brutto 2 354,2 983,3
Odpisy z tytułu utraty wartości(107,1)(108,1)
   
Razem według wartości bilansowej (netto) 2 247,1 875,2
 

Zarządzanie majątkiem przejętym za wierzytelności – pozycja „aktywa do zbycia”

Przejęty w toku działań restrukturyzacyjnych lub windykacyjnych majątek przeznaczany jest do sprzedaży lub na potrzeby Grupy Kapitałowej. Informacja o przejętych składnikach majątkowych analizowana jest pod kątem możliwości wykorzystania majątku na wewnętrzne potrzeby Grupy Kapitałowej. W latach zakończonych odpowiednio dnia 31 grudnia 2016 roku oraz dnia 31 grudnia 2015 roku majątek przejęty w toku działań restrukturyzacyjnych i windykacyjnych w całości przeznaczony został do sprzedaży. Podejmowane przez Grupę Kapitałową działania mają na celu sprzedaż aktywów w możliwie najkrótszym czasie. Podstawowym trybem postępowania w sprawie sprzedaży majątku jest przetarg nieograniczony, w uzasadnionych przypadkach sprzedaż następuje w innym trybie uzależnionym od specyfiki sprzedawanego majątku.