27. Inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Zasady rachunkowości

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności są to aktywa finansowe, niebędące instrumentami pochodnymi, o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach i terminie zapadalności, które nabyto z zamiarem utrzymywania i Grupa Kapitałowa jest w stanie utrzymać je do terminu zapadalności, inne niż: wyznaczone przez Grupę Kapitałową przy początkowym ujęciu

jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, wyznaczone przez Grupę jako dostępne do sprzedaży, spełniające definicję kredytów i pożyczek.

Aktywa te wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej i z uwzględnieniem utraty wartości.

Informacje finansowe

Inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności według wartości bilansowej brutto31.12.201631.12.2015
   
Dłużne papiery wartościowe  
obligacje skarbowe w PLN198,837,4
obligacje skarbowe walutowe266,8172,9
   
Razem 465,6 210,3
 

Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności na dzień 31 grudnia 2016 roku i 31 grudnia 2015 roku są to obligacje skarbowe nieprzeterminowane z ratingiem zewnętrznym i bez rozpoznanej utraty wartości.

Dłużne papiery wartościowe w portfelu utrzymywanym do terminu zapadalności według terminów zapadalności 31.12.201631.12.2015
   
do 1 miesiąca3,223,1
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy4,961,2
powyżej 3 miesięcydo 1 roku89,4101,0
powyżej 1 roku do 5 lat342,111,5
powyżej 5 lat26,013,5
   
Razem 465,6 210,3