24. Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

Zasady rachunkowości

Grupa Kapitałowa klasyfikuje do tej kategorii instrument finansowy gdy:

1) jest instrumentem łącznym zawierającym jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych kwalifikujących się do odrębnego ich ujmowania, przy czym wbudowany instrument pochodny nie może zmieniać znacząco przepływów pieniężnych wynikających z umowy zasadniczej lub wydzielenie instrumentu pochodnego jest zabronione;

2) taka kwalifikacja instrumentu eliminuje lub znacząco zmniejsza niespójność w zakresie wyceny lub ujmowania (tzw. niedopasowanie księgowe na skutek innego sposobu wyceny aktywów lub zobowiązań lub odmiennego ujmowania związanych z nimi zysków lub strat); np. instrumenty finansowe zabezpieczane ekonomicznie bez zastosowania rachunkowości zabezpieczeń;

3) wyniki grupy instrumentów finansowych oceniane są w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem lub strategią inwestycyjną Grupy Kapitałowej.

Grupa Kapitałowa posiada politykę zarządzania aktywami i zobowiązaniami finansowymi, zgodnie z którą zarządza odrębnie portfelem aktywów i zobowiązań finansowych klasyfikowanych jako

przeznaczone do obrotu oraz portfelem aktywów i zobowiązań finansowych wyznaczonych przy początkowym ujęciu jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.

Instrumenty finansowe zaklasyfikowane do tej kategorii są wyceniane do wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat, do pozycji wyniku na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej.

Informacje finansowe

Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczane jako
wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
31.12.201631.12.2015
Dłużne papiery wartościowe12 204,113 337,4
bony pieniężne NBP9 078,810 036,9
obligacje skarbowe PLN1 811,91 934,8
obligacje skarbowe walutowe1 074,81 118,0
obligacje komunalne PLN110,9115,9
obligacje komunalne walutowe127,7131,3
obligacje korporacyjne PLN-0,5
Jednostki uczestnictwa w UFK (ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe) związane z produktami
ubezpieczeniowymi należącymi do grupy produktów inwestycyjnych gdzie ryzyko ponosi ubezpieczający
1 733,11 816,7
   
Razem 13 937,2 15 154,1
     

Dłużne papiery wartościowe wg terminów zapadalności (w wartości bilansowej)31.12.201631.12.2015
   
do 1 miesiąca9 088,910 073,0
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy-6,5
powyżej 3 miesięcy do 1 roku171,5371,9
powyżej 1 roku do 5 lat2 836,82 510,2
powyżej 5 lat106,9375,8
   
Razem 12 204,1 13 337,4