21. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych

Zasady rachunkowości

Grupa Kapitałowa klasyfikuje do tej kategorii instrumenty finansowe nabywane lub zaciągnięte głównie w celu sprzedaży lub odkupienia w bliskim terminie, tzw. portfel handlowy Grupy Kapitałowej oraz instrumenty w portfelu Domu Maklerskiego. Są one wyceniane w wartości godziwej zarówno na moment początkowego ujęcia, jak i w czasie późniejszej wyceny, a skutki tej wyceny są odnoszone do rachunku zysków i strat. Grupa Kapitałowa do aktywów przeznaczonych do obrotu

zalicza również instrumenty pochodne (prezentowane w odrębnej nocie) z wyłączeniem instrumentów pochodnych zakwalifikowanych do rachunkowości zabezpieczeń.

Informacje finansowe

AKTYWA PRZEZNACZONE DO OBROTU31.12.201631.12.2015
   
Dłużne papiery wartościowe311,6766,7
obligacje skarbowe PLN186,2640,0
obligacje skarbowe walutowe5,98,7
obligacje komunalne PLN41,548,6
obligacje korporacyjne PLN75,769,3
obligacje korporacyjne walutowe2,30,1
Udziały i akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach11,39,9
Certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru3,56,6
   
Razem 326,4 783,2
   

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE WG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI (W WARTOŚCI BILANSOWEJ) 31.12.201631.12.2015
   
do 1 miesiąca20,1188,8
powyżej 3 miesięcy do 1 roku65,2277,0
powyżej 1 roku do 5 lat114,3151,4
powyżej 5 lat112,0149,5
   
Razem 311,6 766,7