20. Należności od banków

Zasady Rachunkowości

Należności od banków są to aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej pomniejszone o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości, za wyjątkiem środków pieniężnych w drodze, które wycenia się w wartości nominalnej. Jeżeli dla należności nie można ustalić harmonogramu przyszłych przepływów pieniężnych, a więc także ustalić efektywnej stopy procentowej, należność wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty.

Zakupione papiery wartościowe z przyrzeczeniem odsprzedaży ujmuje się jako należności od banków jeśli kontrahentem jest bank. Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży są wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Różnica między ceną zakupu i odkupu (sprzedaży) jest traktowana odpowiednio jako przychód odsetkowy i rozliczana jest w czasie trwania umowy z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

Informacje finansowe

NALEŻNOŚCI OD BANKÓW31.12.201631.12.2015
   
Lokaty w bankach3 846,52 484,5
Rachunki bieżące783,9951,5
Udzielone kredyty i pożyczki50,4134,2
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży661,2980,6
Środki pieniężne w drodze3,62,6
   
Razem brutto 5 345,6 4 553,4
Odpis z tytułu utraty wartości należności(0,2)(0,4)
Razem netto 5 345,4 4 553,0

Należności od banków - ekspozycje Grupy Kapitałowej na ryzyko kredytoweZaangażowanie
 31.12.201631.12.2015
Należności z rozpoznaną utratą wartości, w tym:0,20,5
oceniane metodą zindywidualizowaną0,20,1
Należności bez rozpoznanej utraty wartości, nieprzeterminowane5 345,44 552,9
   
Razem brutto 5 345,6 4 553,4
Odpisy z tytułu utraty wartości(0,2)(0,4)
Razem według wartości bilansowej netto 5 345,4 4 553,0