19. Kasa, środki w banku centralnym

Zasady rachunkowości

Pozycja „Kasa, środki w Banku Centralnym” obejmuje gotówkę ujmowaną w wartości nominalnej oraz środki na rachunku bieżącym i lokaty w Banku Centralnym wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty obejmującej również ewentualne odsetki od tych środków.

Informacje finansowe

KASA, ŚRODKI W BANKU CENTRALNYM31.12.201631.12.2015
   
Rachunek bieżący w Banku Centralnym7 459,79 854,1
Gotówka4 185,43 889,7
Lokaty w Banku Centralnym1 680,00,1
   
Razem 13 325,1 13 743,9
 

Grupa Kapitałowa może wykorzystywać w ciągu dnia środki na rachunkach rezerwy obowiązkowej do bieżących rozliczeń pieniężnych na podstawie dyspozycji złożonej do Narodowego Banku Polskiego, musi jednak zapewnić utrzymanie średniego miesięcznego salda na tym rachunku w odpowiedniej wysokości wynikającej z deklaracji rezerwy obowiązkowej.

Środki na rachunku rezerwy obowiązkowej są oprocentowane w wysokości 0,9 stopy referencyjnej.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz 2015 roku oprocentowanie to wynosiło 1,35%.