Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA uzyskany w 2016 roku wyniósł 2 874,0 mln PLN i był o 264,5 mln PLN (+10,1%) wyższy niż w 2015 roku. 

W rachunku wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2016 rok suma pozycji dochodowych wyniosła 11 790,7 mln PLN i była o 1 126,0 mln PLN, tj. o 10,6% wyższa niż w 2015 roku, głównie w efekcie wzrostu wyniku odsetkowego i pozostałego.

Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

 

2016

2015

Zmiana
(w mln PLN)

Zmiana
(w %)

Przychody z tytułu odsetek

9 964,4

9 657,8

306,6

3,2%

Koszty z tytułu odsetek

-2 209,6

-2 629,2

419,6

-16,0%

Wynik z tytułu odsetek

7 754,8

7 028,6

726,2

10,3%

Przychody z tytułu prowizji i opłat

3 579,6

3 598,3

-18,7

-0,5%

Koszty z tytułu prowizji i opłat

-886,2

-747,7

-138,5

18,5%

Wynik z tytułu prowizji i opłat

2 693,4

2 850,6

-157,2

-5,5%

Przychody z tytułu dywidend

10,3

10,7

-0,4

-3,7%

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych
do wartości godziwej

4,4

40,6

-36,2

-89,2%

Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych

506,1

87,7

418,4

5.8x

Wynik z pozycji wymiany

503,2

369,0

134,2

36,4%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

318,5

277,5

41,0

14,8%

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących wartość

-1 622,7

-1 475,9

-146,8

9,9%

Ogólne koszty administracyjne

-5 590,4

-6 036,2

445,8

-7,4%

Podatek bankowy

-828,9

0,0

-828,9

x

Wynik z działalności operacyjnej

3 748,7

3 152,6

596,1

18,9%

Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach

34,5

38,1

-3,6

-9,4%

Zysk (strata) brutto

3 783,2

3 190,7

592,5

18,6%

Podatek dochodowy

-907,1

-589,5

-317,6

53,9%

Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli)

2 876,1

2 601,2

274,9

10,6%

Zyski (straty) udziałowców niesprawujących kontroli

2,1

-8,3

10,4

x

Zysk (strata) netto

2 874,0

2 609,5

264,5

10,1%

Po wyeliminowaniu z 2016 roku obciążeń związanych z podatkiem od niektórych instytucji finansowych oraz najistotniejszych zdarzeń jednorazowych, tj.:

 • rozliczenie transakcji przejęcia spółki Visa Europe Limited przez spółkę Visa Inc., w której PKO Bank Polski SA brał udział; z tego tytułu w wyniku Banku uwzględniono 417,6 mln PLN,
 • efekt rozliczenia transakcji sprzedaży składników majątku spółki Qualia Development Sp. z o.o. i jej spółek zależnych; z tego tytułu w wynikach finansowych Grupy Kapitałowej rozpoznane zostały w pozycji pozostałe przychody i koszty operacyjne netto dodatkowe przychody w wartości około 114 mln PLN, oraz z 2015 roku:
  • opłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) w ramach funduszu ochrony środków gwarantowanych (FOŚG) na pokrycie wypłat środków gwarantowanych dla deponentów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa z Wołomina w związku z jego upadłością w wysokości 337,9 mln PLN,
  • opłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wysokości 142 mln PLN, porównywalny zysk netto w 2016 roku wyniósł 3 255,0 mln PLN i był 8,6% wyższy niż w 2015 roku.

Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN) po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych

 

2016

wyłączenia

2016 po wyłączeniach

2015

wyłączenia

2015 po wyłączeniach

Zmiana
(w mln PLN)

Zmiana
(w %)

Wynik z tytułu odsetek

7 754,8

0,0

7 754,8

7 028,6

0,0

7 028,6

726,2

10,3%

Wynik z tytułu prowizji i opłat

2 693,4

0,0

2 693,4

2 850,6

0,0

2 850,6

-157,2

-5,5%

Przychody z tytułu dywidend

10,3

0,0

10,3

10,7

0,0

10,7

-0,4

-3,7%

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej

4,4

0,0

4,4

40,6

0,0

40,6

-36,2

-89,2%

Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych

506,1

417,6

88,5

87,7

0,0

87,7

0,8

0,9%

Wynik z pozycji wymiany

503,2

0,0

503,2

369,0

0,0

369,0

134,2

36,4%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

318,5

114,0

204,5

277,5

0,0

277,5

-73,0

-26,3%

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących wartość

-1 622,7

0,0

-1 622,7

-1 475,9

0,0

-1 475,9

-146,8

9,9%

Ogólne koszty administracyjne

-5 590,4

0,0

-5 590,4

-6 036,2

-480,0

-5 556,2

-34,2

0,6%

Podatek bankowy

-828,9

-828,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

Wynik z działalności operacyjnej

3 748,7

-297,3

4 046,0

3 152,6

-480,0

3 632,6

413,4

11,4%

Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach

34,5

0,0

34,5

38,1

0,0

38,1

-3,6

-9,4%

Zysk (strata) brutto

3 783,2

-297,3

4 080,5

3 190,7

-480,0

3 670,7

409,8

11,2%

Podatek dochodowy

-907,1

-83,6

-823,5

-589,5

91,2

-680,7

-142,8

21,0%

Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli)

2 876,1

-381,0

3 257,1

2 601,2

-388,8

2 990,0

267,1

8,9%

Zyski (straty) udziałowców niesprawujących kontroli

2,1

0,0

2,1

-8,3

0,0

-8,3

10,4

x

Zysk (strata) netto

2 874,0

-381,0

3 255,0

2 609,5

-388,8

2 998,3

256,7

8,6%

Wynik z tytułu odsetek

Uzyskany w 2016 roku wynik odsetkowy wyniósł 7 754,8 mln PLN i był o 726,2 mln PLN wyższy niż w roku ubiegłym. Poprawa wyniku odsetkowego determinowana była wzrostem przychodów związanym z przyrostem portfela kredytowego i portfela papierów wartościowych oraz istotnym ograniczeniem kosztów finansowania.

Przychody odsetkowe (w mln PLN)

Koszty odsetkowe (w mln PLN)

W 2016 roku przychody odsetkowe wyniosły 9 964,4 mln PLN i w porównaniu z ubiegłym rokiem były wyższe o 306,6 mln PLN w głównej mierze w efekcie wzrostu: 

 • przychodów z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom o 251,5 mln PLN r/r – spadek przychodów wynikający ze spadku rynkowych stóp procentowych dla PLN i EUR, został w pełni skompensowany wzrostem średniego wolumenu należności kredytowych, główne kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych,
 • przychodów z tytułu papierów wartościowych o 153,4 mln PLN r/r determinowany wzrostem średniego wolumenu papierów wartościowych (głównie obligacji Skarbu Państwa),
 • przy spadku przychodów z tytułu pochodnych instrumentów zabezpieczających (-110,8 mln PLN r/r), głównie w efekcie zapadających w 2016 roku transakcji IRS w PLN.

Koszty odsetkowe wyniosły w 2016 roku 2 209,6 mln PLN i w porównaniu z 2015 rokiem były niższe o aż 16,0%,
co było w głównej mierze efektem:

 • spadku kosztów z tytułu zobowiązań wobec klientów o 362,4 mln PLN r/r, zrealizowanego dzięki obniżeniu średniego oprocentowania depozytów – efekt dostosowania oferty cenowej produktów depozytowych do niższych stóp procentowych, wygaśnięcia długoterminowych wysokooprocentowanych lokat oraz zmiany w strukturze depozytów polegające na wzroście udziału depozytów bieżących w depozytach ogółem.
 • niższych kosztów finansowania zewnętrznego o 101,7 mln PLN r/r, determinowanego spadkiem poziomu obligacji emitowanych w ramach programu EMTN, które stopniowo zastępowane są tańszym finansowaniem w postaci hipotecznych listów zastawnych,

Marża odsetkowa wzrosła o ok. 0,2 p.p. r/r do poziomu 3,2% na koniec 2016 roku. Średnie aktywa oprocentowane wzrosły o 6,3% r/r (gł. portfela należności udzielonych klientom oraz portfela papierów wartościowych), natomiast zannualizowany wynik odsetkowy wzrósł o 10,3%, głównie za sprawą niższych kosztów odsetkowych, przy wzroście przychodów odsetkowych od kredytów i papierów wartościowych (efekt wzrostu wolumenu).

W 2016 roku średnie oprocentowanie kredytów PKO Banku Polskiego SA wyniosło 4,1%, a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 0,8%, wobec odpowiednio 4,2%
i 1,1% w 2015 roku.

Wynik z tytułu prowizji opłat

Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł w 2016 roku 2 693,4 mln PLN i był o 157,2 mln PLN niższy niż w roku ubiegłym, na co złożyły się wyższe o 138,5 mln PLN koszty prowizyjne, przy stabilnych przychodach prowizyjnych na poziomie 3 579,6 mln PLN. 

Przychody prowizyjne (w mln PLN)

Koszty prowizyjne (w mln PLN)

Poziom wyniku prowizyjnego był w głównej mierze determinowany przez:

 • niższy wynik prowizyjny z tytułu ubezpieczeń kredytów (-9,4 mln PLN r/r), m.in. w efekcie spadku prowizji z tytułu ubezpieczeń kredytów mieszkaniowych; dodatkowo w 2016 roku nastąpił wzrost sprzedaży produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez podmioty z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, od której wyniki na poziomie Grupy Kapitałowej prezentowane są w kategorii wynik pozostały z działalności ubezpieczeniowej,
 • obniżenie przychodów z tytułu obsługi rachunków bankowych (-11,2 mln PLN r/r),
 • niższe przychody prowizyjne z tytułu obsługi funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych (w tym opłaty za zarządzanie) o 18,2 mln PLN r/r, w efekcie spadku opłat za zarządzanie oraz prowizji za sprzedaż i odkupienia, wynikającego z dostosowania oferty do uwarunkowań rynkowych, przy jednoczesnym wzroście wartości zarządzanych aktywów.
 • spadek przychodów z działalności maklerskiej (-12 mln PLN r/r), determinowany spadkiem prowizji z tytułu organizacji emisji obligacji,
 • wzrost o 6,0 mln PLN r/r kosztów kontroli inwestycji budowlanych i wyceny nieruchomości, związany ze wzrostem sprzedaży kredytów mieszkaniowych,
 • niższy poziom przychodów z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek (-44,7 mln PLN r/r), głównie dotyczących kredytów gospodarczych, 
 • stabilny wynik z tytułu kart płatniczych (-0,2% r/r). Stosunkowo niższy przyrost przychodów stanowi głównie efekt wysokiej bazy odniesienia (w II kwartale 2015 roku Bank otrzymał dopłaty z organizacji płatniczych z tytułu renegocjacji umów z organizacjami płatniczymi). Po wyłączeniu tego jednorazowego zdarzenia wynik z tytułu kart Grupy Kapitałowej jest wyższy o 53 mln PLN w porównaniu do stanu na koniec 2015 roku, m.in. jako efekt wzrostu przychodów z tytułu wydania i wznowienia kart.

Wynik pozostały

W 2016 roku wynik z pozostały wyniósł 1 342,5 mln PLN i wzrósł o 557,0 mln PLN w porównaniu z rokiem poprzednim.  Poziom wyniku pozostałego był w głównej mierze determinowany przez:

 • wzrost wyniku na inwestycyjnych papierach wartościowych o 418,4 mln PLN r/r, determinowany rozliczeniem
  w czerwcu 2016 roku transakcji przejęcia spółki Visa Europe Limited przez spółkę Visa Inc., w której PKO Bank Polski SA brał udział; z tego tytułu w wyniku Banku uwzględniono 417,6 mln PLN,
 • wzrost wyniku z pozycji wymiany o 134,2 mln PLN, związany głównie ze wzrostem zainteresowania klientów depozytami strukturyzowanymi opartymi o indeks kursów walut,
 • poprawę wyniku na pozostałej działalności operacyjnej o 40,0 mln PLN, głównie jako efekt dwóch transakcji sprzedaży w III kwartale 2016 roku składników majątku spółki Qualia Development Sp. z o.o. i jej spółek zależnych; z tego tytułu w wynikach finansowych Grupy Kapitałowej rozpoznane zostały w pozycji pozostałe przychody i koszty operacyjne netto dodatkowe przychody w wartości około 114 mln PLN, przy wyższych kosztach darowizn,
 • przy niższym wyniku uzyskanym na instrumentach wycenianych do wartości godziwej łącznie o 36,2 mln PLN, determinowanym sytuacją na polskim rynku długu, w szczególności przeceną obligacji skarbowych obserwowaną pod koniec 2016 roku.  

Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych wynik pozostały ukształtowałby się na poziomie 810,9 mln PLN, tj. +3,2% r/r.

Wynik pozostały (w mln PLN)

Ogólne koszty administracyjne

Ogólne koszty administracyjne (w mln PLN)

W 2016 roku ogólne koszty administracyjne wyniosły 5 590,4 mln PLN i były niższe o 7,4% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych w 2015 roku  (opłata BFG w ramach funduszu ochrony środków gwarantowanych w wysokości 337,9 mln PLN oraz opłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wysokości 142,0 mln PLN) ogólne koszty administracyjne były wyższe o 0,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Ich poziom był determinowany w głównej mierze przez wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 69,3mln PLN, tj. o 2,5%, przy spadku kosztów rzeczowych o 40,8 mln PLN r/r, tj. o 2,8% oraz amortyzacji o 17,9 mln PLN r/r, tj. o 2,2%.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wynosiło 29 441 etatów, co oznacza wzrost o 220 etatów r/r. Zmiana stanu zatrudnienia Grupy Kapitałowej jest efektem rozwoju działalności biznesowej a także nabyciem RLPL w grudniu 2016 roku.

Efektywność działania Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 47,4%. 

Składowe wskaźnika C/I Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Wskaźnik C/I Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Podatek od niektórych instytucji finansowych

Od lutego 2016 roku na mocy ustawy banki i inne instytucje finansowe zobowiązane są do zapłaty podatku od niektórych instytucji finansowych. Obciążenie Grupy Kapitałowej Banku z tytułu tego podatku wyniosło w 2016 roku 828,9 mln PLN, z czego przeważająca część przypadła na PKO Bank Polski SA (820,2 mln PLN).

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw odzwierciedla konserwatywne podejście Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w zakresie rozpoznawania i wyceny ryzyka kredytowego. Pogorszenie wyniku
z tytułu odpisów (9,9% r/r) nastąpiło na skutek zwiększenia odpisów w Banku na portfelach klientów korporacyjnych.

Wskaźniki udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości oraz pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec 2016 roku wyniosły odpowiednio 5,9% (spadek o 0,7 p.p. w stosunku do 2015 roku) i 65,5% (wzrost o 2,2 p.p.
w stosunku do 2015 roku), dzięki poprawie jakości na kredytach gospodarczych oraz prowadzonej konsekwentnie polityce sprzedaży wierzytelności trudnych.

Koszt ryzyka1 na koniec 2016 roku ukształtował się poziomie 0,75% i nie uległ istotnej zmianie w stosunku do 2015 roku.

1. Obliczony poprzez podzielenie wyniku z tytułu odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych klientom za okres 12 m-cy zakończony 31 grudnia 2016 i 2015 przez średnie saldo kredytów i pożyczek udzielonych klientom brutto na początku i na końcu okresu sprawozdawczego oraz pośrednich okresów kwartalnych

Wyniki z odpisów na należności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Koszty ryzyka i NPL GK PKO Banku Polskiego SA