Podstawowe wskaźniki finansowe

Wyniki osiągnięte przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego SA w 2016 roku pozwoliły na ukształtowanie się głównych wskaźników efektywności finansowej na poziomach przedstawionych w poniższej tabeli.

Wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

 31.12.201631.12.2015Zmiana 2016-2015
ROA netto (wynik finansowy netto/średni stan aktywów)*1,1%1,0%0,1 p.p.
ROE netto (wynik finansowy netto/średni stan kapitałów własnych)*9,1%9,0%0,1 p.p.
C/I (wskaźnik kosztów do dochodów)*47,4%56,6%-9,2 p.p.
Marża odsetkowa (wynik odsetkowy/średni stan aktywów oprocentowanych)*3,2%3,0%0,2 p.p.
Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości**5,9%6,6%0,7 p.p.
Koszt ryzyka***-0,75%-0,72%0 p.p.
Łączny współczynnik kapitałowy (fundusze własne/łączny wymóg kapitałowy*12,5)15,81%14,61%1,2 p.p.

* Pozycje rachunku zysków i strat przyjęte do obliczenia wskaźników ujmują okres 4 ostatnich kwartałów (ujęcie roczne), natomiast pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej ujmują średnią z 5 ostatnich wartości kwartalnych odpowiednich pozycji aktywów i pasywów.      

** Obliczony poprzez podzielenie wartości bilansowej brutto kredytów i pożyczek z rozpoznaną utratą wartości przez wartość bilansową kredytów i pożyczek udzielonych klientom brutto.      

*** Obliczony poprzez podzielenie wyniku z tytułu odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych klientom za okres 12 m-cy przez średnie saldo kredytów i pożyczek udzielonych klientom brutto na początku i na końcu okresu sprawozdawczego oraz pośrednich okresów kwartalnych