Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

 Nota31.12.201631.12.2015
AKTYWA   
Kasa, środki w Banku Centralnym1913 325,113 743,9
Należności od banków205 345,44 553,0
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych21326,4783,2
Pochodne instrumenty finansowe222 900,64 347,3
Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat2413 937,215 154,1
Kredyty i pożyczki udzielone klientom25200 606,5190 413,7
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży2636 675,628 309,5
Inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności27465,6210,3
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia41385,6391,8
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży2814,4220,0
Zapasy29259,9400,9
Wartości niematerialne303 422,23 271,0
Rzeczowe aktywa trwałe303 085,72 782,2
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 10,046,5
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 779,0901,6
Inne aktywa313 033,51 410,9
    
SUMA AKTYWÓW  285 572,7 266 939,9
    
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY   
Zobowiązania   
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 4,14,2
Zobowiązania wobec banków3219 208,418 288,8
Pochodne instrumenty finansowe224 197,94 624,8
Zobowiązania wobec klientów33205 066,4195 758,5
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej342 943,62 400,5
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych3514 493,29 432,9
Zobowiązania podporządkowane362 539,02 499,2
Pozostałe zobowiązania373 987,13 356,2
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 304,926,1
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30,931,8
Rezerwy38228,6252,0
    
SUMA ZOBOWIĄZAŃ  253 004,1 236 675,0
    
Kapitał własny    
Kapitał zakładowy391 250,01 250,0
Pozostałe kapitały3928 700,925 417,8
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych39(221,5)(216,5)
Niepodzielony wynik finansowy39(18,6)1 222,4
Wynik roku bieżącego392 874,02 609,5
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej3932 584,830 283,2
Udziały niekontrolujące39(16,2)(18,3)
    
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM  32 568,6 30 264,9
SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO  285 572,7 266 939,9
    
Łączny współczynnik kapitałowy7115,81%14,61%
Wartość księgowa (w mln PLN) 32 568,630 264,9
Liczba akcji (w mln)391 250,01 250,0
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 26,0524,21
Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250,01 250,0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 26,0524,21