Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 Nota20162015
    
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   
Zysk brutto  3 783,2 3 190,7
Korekty razem:  3 312,5 12 204,0
Amortyzacja 800,7818,6
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej47(186,2)(13,5)
Odsetki i dywidendy47(236,0)(110,5)
Zmiana stanu:   
należności od banków47325,5(1 029,2)
instrumentów finansowych wyznaczonych jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 673,71 710,3
pochodnych instrumentów finansowych 1 019,8227,1
kredytów i pożyczek udzielonych klientom47(3 821,9)(10 609,6)
innych aktywów, zapasów oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży47(1 311,3)(79,0)
zobowiązań wobec banków47(3 042,3)1 590,3
zobowiązań wobec klientów478 592,120 695,2
zobowiązań zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży -(35,0)
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych47443,2652,0
rezerw i odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości47(291,0)(63,3)
pozostałych zobowiązań, zobowiązań z tytułu działalności ubezpieczeniowej oraz zobowiązań podporządkowanych471 100,9201,7
Zapłacony podatek dochodowy (917,4)(544,1)
Inne korekty47(837,3)(1 207,0)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   7 095,7 15 394,7
    
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   
Wpływy z działalności inwestycyjnej   50 579,6 45 852,9
Zbycie jednostek zależnych 133,5-
Zbycie i odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych 50 293,745 423,7
Zbycie wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów do zbycia 131,1113,7
Dotacje z tytułu przejęcia jednostki -279,3
Inne wpływy inwestycyjne (dywidendy) 21,336,2
Wydatki z działalności inwestycyjnej  (59 536,1) (50 450,4)
Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu nabytych środków pieniężnych (571,1)-
Podwyższenie kapitału jednostki stowarzyszonej (1,1)-
Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych (58 208,2)(49 619,0)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (755,7)(831,4)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (8 956,5) (4 597,5)
    
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 7 807,13 646,2
Wykup dłużnych papierów wartościowych (4 747,2)(8 165,7)
Spłata odsetek od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych i pożyczek podporządkowanych (352,6)(544,6)
Zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych 460,0240,6
Spłata zobowiązań długoterminowych (604,9)(2 963,9)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej  2 562,4 (7 787,4)
Przepływy pieniężne netto   701,6 3 009,8
w tym z tytułu różnic kursowych od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 135,045,1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 17 264,714 254,9
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu4717 966,317 264,7
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania4713,315,9