Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

 Nota20162015
    
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli)  2 876,1 2 601,2
Inne dochody całkowite   (572,4) 48,1
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat   (574,4) 51,7
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, brutto23(62,7)(77,6)
Podatek odroczony z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych17, 2311,914,7
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, netto23(50,8)(62,9)
Aktualizacja wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, brutto39(636,1)171,3
Podatek odroczony z tytułu aktualizacji wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży17118,1(31,7)
Aktualizacja wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, netto (518,0)139,6
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (5,0)(23,8)
Udział w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć41(0,6)(1,2)
Pozycje, które nie mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat  2,0 (3,6)
Zyski i straty aktuarialne, brutto 2,4(4,5)
Podatek odroczony17(0,4)0,9
Zyski i straty aktuarialne 2,0(3,6)
Dochody całkowite netto, razem   2 303,7 2 649,3
Dochody całkowite netto, razem przypadające na: 2 303,72 649,3
akcjonariuszy PKO Banku Polskiego SA 2 301,62 657,6
udziałowców niesprawujących kontroli 2,1(8,3)