5. Objaśnienie różnic między wcześniej publikowanymi sprawozdaniami a niniejszym sprawozdaniem finansowym

Zmiana dotyczy sposobu prezentacji wyniku na sprzedaży przedmiotów leasingu. W 2015 roku przychody i koszty z tytułu sprzedaży przedmiotów leasingu prezentowane były w szyku rozwartym, tj. otrzymane przychody z tytułu sprzedaży przedmiotów leasingu ujmowane były w pozostałych przychodach operacyjnych, a koszty związane ze sprzedażą przedmiotów leasingu w pozostałych kosztach operacyjnych. Powyższe zmiany mają charakter jedynie prezentacyjny i nie mają wpływu na wynik finansowy.

W tabeli poniżej zaprezentowano wpływ zmiany w zakresie prezentacji na dane porównawcze.

 01.01.2015 31.12.2015 dane przed przekształceniemzmiana ujęcia wyniku na sprzedaży przedmiotów leasingu01.01.2015 31.12.2015 przekształcone
Pozostałe przychody operacyjne574,6(61,5)513,1
Pozostałe koszty operacyjne(297,1)61,5(235,6)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto277,5-277,5