Statut

Zasady zmiany Statutu PKO Banku Polskiego SA

Zmiana statutu PKO Banku Polskiego SA należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i wymaga podjęcia uchwały większością trzech czwartych głosów, zgody Komisji Nadzoru Finansowego w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo bankowe oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ponadto zgodnie z § 10 ust. 4 statutu PKO Banku Polskiego SA uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot uprzywilejowanie akcji oraz w sprawach połączenia się Banku poprzez przeniesienie całego jego majątku na inną spółkę, jego likwidacji, obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia lub zmianę przedmiotu działalności Banku, prowadzącą do zaprzestania prowadzenia przez Bank działalności bankowej wymagają większości 90% głosów oddanych.

Zmiany wprowadzone do Statutu w 2016 roku

25 lutego 2016 roku – Uchwała NWZ w sprawie zmian Statutu Banku

W dniu 25 lutego 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA podjęło uchwałę nr 16/2016 w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA, na podstawie której zmieniono: § 15 ust. 1 pkt 8 oraz § 23 ust. 3, a także skreślono: § 19 ust. 4, § 23 ust. 1 pkt 4 oraz § 23 ust. 1 pkt 7 statutu PKO Banku Polskiego SA.

Wyżej wymienione zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 kwietnia 2016 roku (sygn. akt WA.XIII NS-REJ.KRS/016754/16/368).

30 czerwca 2016 roku – Uchwała ZWZ w sprawie zmian Statutu Banku

W dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA podjęło uchwałę nr 26/2016 w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA, na podstawie której zmieniono: § 1 ust. 1, § 9 ust. 2, § 15, § 17 ust. 4 zdanie pierwsze, § 17a ust. 1 zdanie pierwsze, § 19, § 22 ust. 2-4, §23 ust. 4-5, § 25 ust. 1 pkt 3 lit. a)-c), tytuł rozdziału VI, §§ 26-27, § 28, § 29 ust. 3, skreślono: §9 ust. 3, § 22 ust. 5, § 30 ust. 3, a także dodano: § 5a, § 27a, § 29 ust. 1 zdanie drugie, § 31a statutu PKO Banku Polskiego SA.

Wyżej wymienione zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 sierpnia 2016 roku (sygn. akt WA.XIII NS-REJ.KRS/039167/16/513).