Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 Bank przyjął do stosowania zasady i rekomendacje zawarte w tym zbiorze, z zastrzeżeniem, iż rekomendacja IV.R.2., dotycząca umożliwienia akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie będzie stosowana, chyba że Walne Zgromadzenie dokona odpowiednich zmian w statucie Banku uprawniających Zarząd do organizacji Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Rekomendację IV.R.2 Bank stosuje w części dotyczącej transmisji obrad Walnych Zgromadzeń w czasie rzeczywistym. Szersze wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w ramach przeprowadzania Walnych Zgromadzeń, zgodnie z doświadczeniem Banku nie jest oczekiwane przez jego akcjonariuszy. Akcjonariuszom zainteresowanym udziałem w Walnych Zgromadzeniach PKO Bank Polski SA umożliwia taki udział poprzez fizyczne uczestnictwo, zapewniając dogodne daty i godziny takich posiedzeń.

W 2016 roku Bank incydentalnie naruszył zasadę IV.Z.17 zawartą w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 „Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami” - zgodnie z którą „Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.” W uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za 2015 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych z dnia 30 czerwca 2016 roku Bank nie zastosował niniejszej zasady, ponieważ zawierała ona warunki, których ewentualne ziszczenie mogło nastąpić po dniu dywidendy. Zgodnie z przedmiotową uchwałą decyzja o podziale zysku miała obowiązywać, o ile do dnia 8 grudnia 2016 roku (włącznie) nie nastąpi spełnienie warunków określonych w uchwale („Spełnienie Warunków Dywidendy”).

Jednocześnie w uchwale ustalono dzień 30 września 2016 roku jako dzień dywidendy, a dzień 9 grudnia 2016 roku jako najpóźniejszy termin w którym Zarząd zobowiązany był podjąć uchwałę w sprawie stwierdzenia Spełnienia Warunków Dywidendy, albo braku Spełnienia Warunków Dywidendy. Terminy ustalone dla Spełnienia Warunków Dywidendy, zostały określone z uwzględnieniem możliwych terminów przedstawienia nowych wymagań nadzorczych w zakresie funduszy własnych oraz określenia ich wpływu na wskaźniki adekwatności kapitałowej na dzień 30 września 2016 roku, co z kolei było konieczne dla stwierdzenia Spełnienia Warunków Dywidendy lub braku Spełnienia Warunków Dywidendy. Data wypłaty dywidendy nie mogła przypadać wcześniej niż termin, który był miarodajny dla weryfikacji ziszczenia albo nieziszczenia się warunków, od których zależała jej wypłata. Mając powyższe na uwadze, termin wypłaty dywidendy określono na dzień 20 grudnia 2016 roku. O niezastosowaniu ww. zasady Bank poinformował raportem w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Tekst Dobrych Praktyk 2016 jest publicznie dostępny na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA pod adresem http://www.gpw.pl/dobre_praktyki_spolek_regulacje.

Od 1 stycznia 2016 roku na stronie internetowej Banku dostępna jest informacja na temat stanu stosowania przez Bank rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2016 (http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/dobre-praktyki-spolek-notowanych-na-gpw-2016 /). Informacja ta sporządzona jest na formularzu ustalonym przez GPW, wskazuje na szczegółowy stan przestrzegania lub nieprzestrzegania każdej z rekomendacji i zasad i jest bezpośrednio wykonaniem zasady I.Z.1.13.

Najważniejsze działania PKO Bank Polski SA podjęte w celu zapewnienia przestrzegania zasad i rekomendacji zawartych w Dobrych Praktykach spółek notowanych na GPW 2016

Polityka informacyjna i komunikacyjna z inwestorami

Bank podjął działania w celu najszerszego spełniania rekomendacji i zasad zawartych w tym rozdziale Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, zarówno w zakresie komunikacji z inwestorami, umożliwienia im korzystania z nowoczesnych kanałów komunikacji, jak również w zakresie polityki informacyjnej oraz dostarczania wymaganych informacji poprzez zamieszczanie ich na stronie internetowej.

PKO Bank Polski SA regularnie kontaktuje się z inwestorami w różnych preferowanych przez nich formach. Pytania mogą być zadawane za pomocą poczty elektronicznej, bądź podczas rozmów telefonicznych i bezpośrednich spotkań z przedstawicielami Banku. Bank dokłada wszelkich starań, aby umożliwiać inwestorom zapoznanie się z osiągniętymi wynikami finansowymi w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Ponadto zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA zamieszczane są informacje na temat prowadzonej działalności sponsoringowej i charytatywnej.

Bank posiada także przepisy wewnętrzne dotyczące udzielania wyjaśnień i sprostowań, dotyczących zamieszczonych w mediach informacji nieprawdziwych, nieścisłych lub szkodliwych.

Zgodnie z zasadami określonymi przez Dobre Praktyki 2016 Bank prowadzi swoją korporacyjną stronę internetową w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej. Na stronie internetowej zamieszczone są wszystkie informacje oraz dokumenty korporacyjne wymagane Dobrymi Praktykami, w tym mi.in. sama informacja na temat stanu stosowania przez Bank rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zasady i rekomendacje zawarte w tym rozdziale były przestrzegane. Zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza przyjęły do stosowania Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 roku.

W szczególności w skład Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku powołane są osoby reprezentujące wysokie kwalifikacje i doświadczenie. Na stronie internetowej Banku podany jest wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków Zarządu. W 2016 roku pełnienie funkcji w Zarządzie Banku stanowiło główny obszar aktywności zawodowej Członków Zarządu Banku.

W 2016 roku Członkowie Rady Nadzorczej Banku poświęcali niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, odbyło się 12 posiedzeń Rady Nadzorczej.

Zgodnie z zasadami kryteria niezależności spełnia wymagana liczba członków Rady. Zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami, w 9-osobowej Radzie Nadzorczej zasiada 7 niezależnych członków.

Ponadto Rada Nadzorcza sporządziła i przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wymaganą ocenę sytuacji spółki, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, ocenę sposobu wypełniania przez Bank obowiązków informacyjnych, dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, ocenę racjonalności prowadzonej przez Bank polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej.

Systemy i funkcje wewnętrzne

Przepisy wewnętrzne Banku oraz praktyka w całości spełniały wymogi wskazane w tym rozdziale Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

W szczególności struktura organizacyjna Banku jest adekwatna do skali i charakteru prowadzonej działalności oraz podejmowanego ryzyka. Wyodrębnione zostały jednostki dedykowane do realizacji wydzielonych systemów, funkcji lub ich części.

W odpowiednich przepisach wewnętrznych Banku określone są: odpowiedzialności Zarządu za system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem, bezpośrednia podległość osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance Prezesowi Zarządu lub innemu Członkowi Zarządu, możliwość raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej lub komitetu audytu, zastosowanie zasad niezależności w stosunku do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za jej realizację.

Zgodnie z wymogiem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 skuteczność funkcjonowania systemów i funkcji poddawana jest ocenie oraz jest w tym zakresie monitorowana.

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

W zakresie organizacji Walnych Zgromadzeń Bank zdecydował o niestosowaniu rekomendacji dotyczącej umożliwienia akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że Walne Zgromadzenie dokona odpowiednich zmian w Statucie Banku uprawniających Zarząd do organizacji Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Decyzja ta podyktowana była ryzykiem organizacyjnym i prawnym wynikającym z zastosowania takiej metody komunikacji.

Ponadto Bank poinformował o incydentalnym naruszeniu zasady IV.Z.17 zawartej w Dobrych Praktykach 2016 – zgodnie, z którą „Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.”

W pozostałym zakresie Walne Zgromadzenia Banku były organizowane zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016.

W szczególności Bank podejmował działania, aby w miarę możliwości Zwyczajne Walne Zgromadzenia odbywały się w racjonalnie bliskim terminie wobec publikacji raportu rocznego. Ustalał miejsce i termin obrad Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy, zarówno w ramach ZWZ 30 czerwca 2016 roku jak i podczas NWZ 25 lutego 2016 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2016 roku sporządzane były i prezentowane wraz z uzasadnieniami ich podjęcia. W ramach tego Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wnioskował o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad ZWZ, ani nie przedstawił projektu uchwały, a zatem i jej uzasadnienia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało na dzień 25 luty 2016 roku na wniosek uprawnionego akcjonariusza – Skarbu Państwa. Akcjonariusz ten wraz z wnioskiem o zwołanie NWZ przedstawił projekty uchwał wraz z uzasadnieniami.

Ponadto Bank zapewnił powszechnie dostępną transmisję obrad Walnego Zgromadzenia, w czasie rzeczywistym zarówno w ramach ZWZ jak i NWZ, a także obecność mediów.

Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

Przepisy wewnętrze PKO Banku Polskiego SA gwarantują przestrzeganie rekomendacji i zasad zawartych w tym rozdziale. W Banku obowiązują przepisy dotyczące zarządzania konfliktami interesów, w tym dotyczące podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów. Regulaminy Zarządu i Rady Nadzorczej określają zasady wyłączania członków tych organów, z udziału w rozpatrywaniu spraw, z którymi związany jest konflikt interesów.

W przypadku stwierdzenia wystąpienia sytuacji mogącej prowadzić do potencjalnego konfliktu interesów osoby, których taka sytuacja dotyczy mają obowiązek ujawnić tę sytuację.

Ponadto w Banku obowiązują przepisy wewnętrzne dotyczące monitorowania i ograniczania możliwości przyjmowania korzyści, prezentów lub upominków, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu decyzji lub rzutować negatywnie na niezależność opinii i sądów.

Transakcje z podmiotami powiązanymi oraz znaczącymi akcjonariuszami są realizowane z zachowaniem standardów rynkowych, oraz spójnej i jednolitej polityki, w oparciu o obowiązujące przepisy wewnętrzne Banku. Dodatkowo w 2016 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku dokonano zmian Statutu, mówiących o tym, iż zawarcie przez Bank istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku lub z podmiotem powiązanym wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Bank, jeżeli zawierane są z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Banku.

Wynagrodzenia

Bank realizuje zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2016 w zakresie wynagrodzeń. Zgodnie z wymogami w nich zawartymi w sprawozdaniu Zarządu Banku z działalności ujęty jest raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający elementy wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych, przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W opinii Banku polityka wynagrodzeń powiązana jest ze strategią oraz krótko i długookresowymi celami, długoterminowymi interesami i wynikami finansowymi, uwzględnia także rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.

Wynagrodzenia członków Zarządu Banku i jego kluczowych menedżerów są bezpośrednio uzależnione od sytuacji finansowej Banku oraz wzrostu jego wartości, poprzez odpowiedne cele premiowe, mechanizmy odroczenia i wstrzymania wypłat.

Zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie jest uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie jest uzależnione od wyników Banku.

Ponadto w Radzie Nadzorczej Banku funkcjonuje Komitet ds. Wynagrodzeń, w zakresie, którego mają zastosowanie zasady wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW zasady.

Zgodnie z treścią obowiązujących w PKO Banku Polskim SA zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydanych przez KNF, Rada Nadzorcza dokonuje oceny funkcjonującego w spółce systemu wynagrodzeń, a efekty tej oceny są przedstawiane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego

W dniu 9 grudnia 2014 roku Zarząd Banku przyjął do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (przyjęte przez Komisję Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2014 roku) w zakresie dotyczącym kompetencji i obowiązków Zarządu tj. prowadzenia spraw Banku i jego reprezentacji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Banku, z zastrzeżeniem, iż paragraf 8 ust. 4 Zasad w zakresie dotyczącym zapewnienia akcjonariuszom możliwości elektronicznego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego nie będzie stosowany, chyba że Walne Zgromadzenie dokona odpowiednich zmian w Statucie Banku uprawniających Zarząd do organizacji Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Rozdział 9 Zasad, dotyczący zarządzania aktywami na ryzyko klienta, nie będzie stosowany z uwagi na nieprowadzenie przez Bank działalności w tym zakresie.

W dniu 17 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza Banku przyjęła do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie dotyczącym kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej tj. nadzorowania prowadzenia spraw Banku zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Banku.

Walne Zgromadzenie Banku zwołane na 25 czerwca 2015 roku zadeklarowało w uchwale nr 50/2015, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się Zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, przy czym odstąpiło od stosowania zasad określonych w:

  • § 8 ust. 4 Zasad w zakresie zapewnienia możliwości elektronicznego udziału akcjonariuszy w posiedzeniach organu stanowiącego,
  • § 10 ust. 2 Zasad w zakresie wprowadzania uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla akcjonariuszy,
  • § 12 ust. 1 Zasad w zakresie odpowiedzialności akcjonariuszy za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej,
  • § 28 ust. 4 Zasad w zakresie dokonywania przez organ stanowiący oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

Odstąpienie od stosowania zasady określonej w § 8 ust. 4, było zgodne z uprzednią decyzją ZWZ PKO Banku Polskiego SA z dnia 30 czerwca 2011 roku, wyrażoną poprzez niepodjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Banku, których celem było umożliwienie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Decyzja o niestosowaniu tej zasady, została podjęta z uwagi na ryzyko natury prawnej i organizacyjno – technicznej, mogące zagrażać prawidłowemu przebiegowi walnego zgromadzenia. Wyłączenie stosowania tej zasady przez ZWZ było zbieżne z opinią Zarządu Banku o jej niestosowaniu, przyjętą ze względu na fakt, iż obowiązujące w Banku zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach umożliwiają akcjonariuszom efektywną realizację wszelkich praw z akcji i zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy.

Odstąpienie od pozostałych, wskazanych w uchwale ZWZ, „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” nastąpiło na skutek przedstawienia niniejszych propozycji przez uprawnionego akcjonariusza Banku – Skarbu Państwa oraz następnie przyjęcia ich przez ZWZ poprzez podjęcie uchwały nr 50/2015. Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Skarb Państwa wraz z propozycją projektu uchwały ZWZ, odstąpienie od stosowania zasady określonej w § 10 ust. 2 i § 12 ust. 1 uzasadnione było niezakończonym procesem prywatyzacji Banku przez Skarb Państwa.

Odstąpienie od stosowania zasady określonej w § 28 ust. 4 uzasadnione było, zgodnie z wnioskiem Skarbu Państwa, zbyt szerokim zakresem podmiotowym polityki wynagradzania podlegającym ocenie organu stanowiącego. W opinii ww. akcjonariusza polityka wynagradzania osób pełniących kluczowe funkcje niebędących członkami organu nadzorującego i organu zarządzającego, powinna podlegać ocenie ich pracodawcy albo mocodawcy, którym jest Bank reprezentowany przez Zarząd, którego działalność jest nadzorowana przez Radę Nadzorczą.

Tekst Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://www.knf.gov.pl/Images/Kanon%20%C5%82adu%20korporacyjnego%20wersja_tcm75-36761.pdf

Systemy kontroli w procesie sporządzania sprawozdań finansowych

W PKO Banku Polskim SA funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, którego celem jest zapewnienie: skuteczności i efektywności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej, przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku, zgodności działania Banku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi Banku, rekomendacjami nadzorczymi oraz przyjętymi w Banku standardami rynkowymi.

W ramach systemu kontroli wewnętrznej, Bank identyfikuje ryzyko związane z każdą operacją, transakcją, produktem i procesem oraz wynikające ze struktury organizacyjnej Banku i Grupy Kapitałowej Banku, szacuje również ryzyko nieosiągnięcia celów systemu kontroli wewnętrznej.

System kontroli wewnętrznej

W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia:

  • funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, obejmującą wszystkie jednostki Banku oraz usytuowane w nich stanowiska,
  • komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie, we współpracy z jednostkami i komórkami Banku, identyfikację, ocenę, kontrolę oraz monitorowanie ryzyka braku zgodności działania Banku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi Banku, przyjętymi w Banku standardami rynkowymi oraz
  • niezależną komórkę audytu wewnętrznego, mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.

W celu ograniczenia nieprawidłowości i nadużyć, zapewnienia jakości i poprawności realizowanych zadań, przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku, zgodności działania Banku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi oraz przyjętymi w Banku standardami rynkowymi, a także rzetelności rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w Banku stosowane są mechanizmy kontrolne dostosowane do specyfiki jego działalności. Stosowanie przez pracowników Banku mechanizmów kontrolnych sprawdzane jest w ramach kontroli wewnętrznej funkcjonalnej oraz w toku audytów wewnętrznych. W poszczególnych obszarach działania Banku ustalane są istotne dla jego działalności zagadnienia, operacje i transakcje, przeznaczone do monitorowania w ramach kontroli wewnętrznej funkcjonalnej.

Istotne kwestie, dotyczące funkcjonowania kontroli wewnętrznej funkcjonalnej oraz mechanizmów kontrolnych, przedstawiane są w okresowym raportowaniu zarządczym przekazywanym Komitetowi Ryzyka, Zarządowi Banku, Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej i Radzie Nadzorczej.

Mechanizmy kontrolne sporządzania sprawozdań finansowych

W celu zapewnia rzetelności i poprawności funkcjonowania procesu sporządzania sprawozdań finansowych w Banku zaprojektowano i wdrożono szereg mechanizmów kontrolnych, które wbudowano w funkcjonalność systemów sprawozdawczych oraz w regulacje wewnętrzne dotyczące tego procesu. Mechanizmy te polegają m.in. na stosowaniu w sposób ciągły weryfikacji i rekoncyliacji danych sprawozdawczych z księgami rachunkowymi, analitycznymi i innymi dokumentami, będącymi podstawą sporządzania sprawozdań finansowych oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie zasad rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych.

Proces sporządzania sprawozdań finansowych jest cyklicznie poddawany wielostopniowej kontroli wewnętrznej funkcjonalnej, w szczególności w zakresie poprawności uzgodnień rachunkowych, analizy merytorycznej i rzetelności informacji. Zgodnie z przepisami wewnętrznymi, sprawozdania finansowe są akceptowane przez Zarząd PKO Banku Polskiego SA oraz Komitet Audytu Rady Nadzorczej, powołany przez Radę Nadzorczą PKO Banku Polskiego SA w 2006 roku.

Do zadań Komitetu Audytu Rady Nadzorczej należy m.in. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • informacji dotyczących istotnych zmian w polityce rachunkowości i sprawozdawczości oraz sposobie dokonywania znaczących dla sprawozdawczości finansowej szacunków i ocen kierownictwa, a także zgodności procesu sprawozdawczości finansowej z obowiązującymi przepisami prawa,
  • znaczących korekt, wynikających z badania oraz opinii audytora z badania sprawozdań finansowych, omówienia wszelkich problemów, zastrzeżeń i wątpliwości wynikających z badania sprawozdań finansowych oraz analizy zaleceń audytora zewnętrznego, kierowanych do Zarządu Banku oraz odpowiedzi Zarządu Banku w tym zakresie.

Opis współpracy Komitetu Audytu z audytorem zewnętrznym oraz jej ocena znajduje się w sporządzanym corocznie sprawozdaniu z działalności Komitetu Audytu, stanowiącym załącznik do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności tego organu.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

W dniu 11 marca 2015 roku Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego SA dokonała wyboru KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych PKO Banku Polskiego SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA. KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3546. Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych dokonany został przez Radę Nadzorczą Banku zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, na podstawie § 15 ust.1 pkt 3 statutu Banku.

W dniu 10 kwietnia 2015 roku pomiędzy PKO Bankiem Polskim SA i podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych firmą KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa została zawarta umowa na przeprowadzenie badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za lata 2015 - 2016.

Łączna wysokość należnego wynagrodzenia netto KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k. z tytułu badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA wyniosła w 2016 roku 1,25 mln PLN (w 2015 roku 1,25 mln PLN) oraz z tytułu usług poświadczających, w tym przeglądu sprawozdań finansowych wyniosła w 2016 roku 2,38 mln PLN (w 2015 roku 0,97 mln PLN). Z tytułu pozostałych usług wypłacono wynagrodzenie netto w 2016 roku w wysokości 0,07 mln PLN.