58. Ryzyko kredytowe – informacje finansowe

Stopień narażenia na ryzyko kredytowe

Stopień narażenia na ryzyko kredytowe - Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej31.12.201631.12.2015
   
Rachunek bieżący w Banku Centralnym7 459,79 854,1
Należności od banków5 345,44 553,0
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu - dłużne papiery wartościowe311,6766,7
Pochodne instrumenty finansowe2 900,64 347,3
Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - dłużne papiery wartościowe12 204,113 337,4
Kredyty i pożyczki udzielone klientom200 606,5190 413,7
gospodarcze52 914,952 534,7
mieszkaniowe106 121,3100 668,6
konsumpcyjne23 221,921 959,8
dłużne papiery wartościowe (korporacyjne)2 282,82 591,9
dłużne papiery wartościowe (komunalne)2 587,92 692,7
transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży1 339,04 432,2
należności z tytułu leasingu finansowego12 138,75 533,8
Inwestycyjne papiery wartościowe - dłużne papiery wartościowe36 142,427 604,9
Inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności465,6210,3
Inne aktywa - inne aktywa finansowe2 247,1875,2
   
Razem 267 683,0 251 962,6

Stopień narażenia na ryzyko kredytowe - Pozycje pozabilansowe31.12.201631.12.2015
   
Udzielone zobowiązania nieodwołalne31 077,930 513,9
Udzielone gwarancje6 629,87 199,3
Gwarancje emisji3 701,25 490,0
Udzielone akredytywy1 599,51 838,1
   
Razem 43 008,4 45 041,3
 

Przeterminowanie aktywów finansowych

Aktywa finansowe brutto, które są zaległe, lecz w przypadku których nie nastąpiła utrata wartości 31.12.2016
 do 1 miesiącapowyżej 1 miesiąca
do
3 miesięcy
powyżej 3 miesięcyRazem
Kredyty, pożyczki udzielone klientom3 534,5848,9178,54 561,9
Inne aktywa - inne aktywa finansowe0,30,111,411,8
Razem 3 534,8 849,0 189,9 4 573,7

Aktywa finansowe brutto, które są zaległe, lecz w przypadku których nie nastąpiła utrata wartości 31.12.2015
 do 1 miesiącapowyżej 1 miesiąca
do 3 miesięcy
powyżej 3 miesięcyRazem
Kredyty, pożyczki udzielone klientom2 308,41 068,5235,53 612,4
Inne aktywa - inne aktywa finansowe0,20,16,66,9
Razem 2 308,6 1 068,6 242,1 3 619,3
 

Zabezpieczeniami powyższych należności są: hipoteka, zastaw rejestrowy, przeniesienie prawa własności, blokada rachunku lokaty, ubezpieczenie ekspozycji kredytowej oraz gwarancje i poręczenia.

W ramach przeprowadzonej oceny stwierdzono, że dla powyższych aktywów finansowych przewidywane przepływy pieniężne w pełni pokrywają wartość bilansową tych ekspozycji.

Aktywa finansowe wyceniane metodą zindywidualizowaną, wobec których wykazano indywidualną utratę wartości

Aktywa finansowe wyceniane metodą zindywidualizowaną, wobec których wykazano indywidualną utratę wartości według wartości bilansowej brutto31.12.201631.12.2015
   
Należności od banków0,20,1
Kredyty i pożyczki udzielone klientom5 048,95 412,8
kredyty gospodarcze3 962,93 896,2
kredyty mieszkaniowe788,81 104,2
kredyty konsumpcyjne223,6304,5
dłużne papiery wartościowe73,6107,9
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży1 296,8397,4
   
Razem 6 345,9 5 810,3
 

W odniesieniu do kredytów i pożyczek udzielonych klientom ustanowione były na rzecz Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA następujące zabezpieczenia: hipoteka, zastaw rejestrowy, weksel własny dłużnika oraz przelew wierzytelności.

Wpływ finansowy zabezpieczeń na kwotę, która najlepiej odzwierciedla maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 2 800,9 miliona PLN (na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił odpowiednio 2 992,4 miliona PLN),

Wewnętrzne klasy ratingowe

Biorąc pod uwagę charakter działalności Grupy Kapitałowej oraz wolumen należności kredytowych i leasingowych, najistotniejsze portfele są w zarządzaniu Banku oraz PKO Leasing SA.

Ekspozycje wobec klientów instytucjonalnych niespełniające przesłanek indywidualnej utraty wartości klasyfikowane są ze względu na rating klienta, w ramach wewnętrznych klas ratingowych od A do G (w zakresie podmiotów finansowych A-F).

Systemem ratingowym objęte są następujące portfele:

  • klienci rynku korporacyjnego,
  • małe i średnie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem pewnych grup produktów ocenianych w sposób uproszczony).

Kredyty i pożyczki niespełniające przesłanek indywidualnej utraty wartości niepodlegające ocenie ratingowej charakteryzują się satysfakcjonującym poziomem ryzyka kredytowego. Dotyczy to w szczególności kredytów detalicznych (w tym kredytów mieszkaniowych), wśród których brak jest indywidualnie istotnych zaangażowań, których istnienie skutkowałoby powstaniem istotnego ryzyka kredytowego.

Aktywa finansowe nieprzeterminowane bez utraty wartości31.12.201631.12.2015
   
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 177 240,0 164 667,9
kredyty gospodarcze47 029,147 556,6
A (pierwszorzędna)948,6989,8
B (bardzo dobra)2 065,41 408,8
C (dobra)6 664,65 283,1
D (zadowalająca)7 204,97 160,6
E (przeciętna)12 231,713 291,5
F (akceptowalna)14 245,216 546,7
G (słaba)3 668,72 876,1
kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe121 435,2114 282,7
A (pierwszorzędna)99 924,593 971,1
B (bardzo dobra)8 939,58 101,6
C (dobra)5 481,45 344,5
D (przeciętna)4 652,94 093,9
E (akceptowalna)2 436,92 771,6
Grupa Kapitałowa PKO Leasing SA 8 775,7 2 828,6
A (dobra)7 179,82 407,8
B (przeciętna)768,0329,0
C (ryzykowna)827,991,8
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 5 088,1 5 538,4
A (pierwszorzędna)11,986,5
B (bardzo dobra)353,4209,5
C (dobra)712,2685,0
D (zadowalająca)1 376,51 532,6
E (przeciętna)1 461,61 270,2
F (akceptowalna)1 069,71 030,8
G (słaba)63,2628,4
G3 (niska)39,6-
H (zła)-95,4
   
Razem 182 328,1 170 206,3
   

Zewnętrzne klasy ratingowe

Poniżej przedstawiono strukturę dłużnych papierów wartościowych oraz należności od banków, nieprzeterminowanych, bez utraty wartości, w podziale na zewnętrzne klasy ratingowe:

Portfel/RatingAAAAA- do AA+A- do A+BBB -do BBB+BB- do BB+B- do B+CCC-do CCC+Caa3* 31.12.2016
          
Należności od banków 24,3 1 526,6 2 273,3 530,8 21,0 4,6 95,8 - 4 476,4
Dłużne papiery wartościowe 153,7 1 425,9 38 673,6 1 935,6 38,4 49,0 - 485,5 42 761,7
bony pieniężne NBP--9 078,8-----9 078,8
obligacje skarbowe--29 481,3----485,529 966,8
obligacje komunalne-14,6113,5104,338,4---270,8
obligacje korporacyjne153,71 411,3-1 831,3-49,0--3 445,3
          
RAZEM 178,0 2 952,5 40 946,9 2 466,4 59,4 53,6 95,8 485,5 47 238,1

*Dotyczy papierów wartościowych Grupy Kapitałowej KREDOBANKU SA – według ratingu Moody’s

Portfel/RatingAAAAA- do AA+A- do A+BBB -do BBB+BB- do BB+CCC-do CCC+Caa3* 31.12.2015
         
Należności od banków 45,1 718,2 746,9 515,8 14,4 127,8 - 2 168,2
Dłużne papiery wartościowe - - 33 591,4 1 473,8 435,6 - 330,2 35 831,0
bony pieniężne NBP--10 036,9----10 036,9
obligacje skarbowe--21 939,6---330,222 269,8
obligacje komunalne--148,0102,243,5--293,7
obligacje korporacyjne--1 466,91 371,6392,1--3 230,6
         
RAZEM 45,1 718,2 34 338,3 1 989,6 450,0 127,8 330,2 37 999,2

*Dotyczy papierów wartościowych Grupy Kapitałowej KREDOBANKU SA – według ratingu Moody’s