8. Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat

Zasady rachunkowości

Przychody z tytułu prowizji i opłat ujmuje się zasadniczo według zasady memoriału z chwilą wykonania usługi. Do przychodów zaliczane są jednorazowo opłaty pobierane przez Grupę Kapitałową za wykonanie czynności niezwiązane bezpośrednio z powstaniem kredytów, pożyczek i innych należności, a także rozliczane liniowo opłaty za świadczenie usług przez Grupę Kapitałową w okresie dłuższym niż 3 miesiące. Do przychodów prowizyjnych zalicza się także opłaty i prowizje rozliczane w czasie metodą liniową, otrzymane od udzielonych kredytów i pożyczek o nieustalonych harmonogramach przyszłych przepływów pieniężnych, dla których nie można ustalić efektywnej stopy procentowej.

Zasada rachunkowości ujęcia przychodów prowizyjnych z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami i pożyczkami opisana została w nocie Przychody i koszty z tytułu odsetek.

PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWIZJI I OPŁAT OD:20162015
   
kart płatniczych i kredytowych1 024,1945,9
obsługi rachunków bankowych879,5890,7
udzielonych kredytów i pożyczek592,2636,9
obsługi funduszy inwestycyjnych oraz OFE (w tym opłaty za zarządzanie)450,3468,5
operacji kasowych102,7101,2
obsługi masowych operacji zagranicznych88,774,4
działalności maklerskiej149,9161,6
oferowania produktów ubezpieczeniowych31,140,5
sprzedaży i dystrybucji znaków opłaty sądowej12,412,3
produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych105,1105,8
innych143,6160,5
   
Razem 3 579,6 3 598,3
 

KOSZTY Z TYTUŁU PROWIZJI I OPŁAT OD:20162015
   
działalności kartowej(550,7)(471,7)
prowizji poniesionych na rzecz podmiotów zewnętrznych za sprzedaż produktów(64,6)(67,7)
kontroli inwestycji budowlanych i wyceny nieruchomości(39,8)(33,8)
usług rozliczeniowych(33,4)(29,9)
prowizji za usługi operacyjne banków(18,4)(18,9)
wysyłki SMS(15,8)(17,9)
zarządzania aktywami(12,1)(10,7)
opłat poniesionych przez Dom Maklerski(17,2)(17,6)
innych(134,2)(79,5)
   
Razem (886,2) (747,7)