15. Ogólne koszty administracyjne

Zasady rachunkowości oraz klasyfikacja

Świadczenia pracownicze

Świadczenia pracownicze obejmują obok kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych (w tym z tytułu składek na świadczenia emerytalno – rentowe, które szczegółowo opisano w nocie „Rezerwy”) także koszty z tytułu pracowniczego programu emerytalnego stanowiącego program określonych składek oraz programu zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze, którego część ujmowana jest jako zobowiązanie z tytułu płatności na bazie akcji rozliczonych w środkach pieniężnych zgodnie z MSSF 2 Płatności w formie akcji (szczegółowo program zmiennych wynagrodzeń został opisany w nocie „Świadczenia dla kluczowego personelu kierowniczego PKO Banku Polskiego SA”.

W Banku od 2013 roku działa Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). W ramach PPE (dla pracowników, którzy przystąpili do Programu) Grupa Kapitałowa nalicza składkę podstawową o wartości 3% składników wynagrodzenia, od których naliczane są składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy mają prawo do zadeklarowania składek dodatkowych, które są odprowadzane do PPE za pośrednictwem pracodawcy i potrącane są z wynagrodzenia pracownika. PPE zarządza PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Grupa Kapitałowa tworzy również w ciężar kosztów wynagrodzeń rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odszkodowań i odpraw pieniężnych wypłacanych pracownikom, z którymi zostaje rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a także rozliczenia okresowe z tytułu kosztów przypadających na bieżący okres, które poniesione zostaną w przyszłym okresie, w tym premii oraz z tytułu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych, po uwzględnieniu wszystkich pozostających do wykorzystania zaległych dni urlopów.

Koszty rzeczowe Ujmuje się tu następujące pozycje: koszty utrzymania i wynajmu majątku trwałego, koszty obsługi informatycznej i telekomunikacyjnej, koszty działalności administracyjnej, koszty promocji i reklamy, ochrony mienia oraz koszty szkoleń. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego oraz późniejsze raty leasingowe ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową w okresie trwania leasingu.
Amortyzacja Zasady amortyzacji szczegółowo opisano w nocie „Wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe”
Składka i wpłaty na bankowy fundusz gwarancyjnyZgodnie z interpretacją KIMSF 21 Opłaty publiczne opłaty ponoszone przez Grupę Kapitałową na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, czyli opłata roczna oraz opłata ostrożnościowa są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie zajścia zdarzenia obligującego. Grupa Kapitałowa zobligowana jest do wnoszenia składek w okresach kwartalnych, w związku z tym w 2016 roku koszty z tego tytułu były ujmowane w wyniku kwartalnie.
Podatki i opłatyUjmuje się tu następujące pozycje: podatek od nieruchomości, wpłaty dokonywane na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty komunalne i administracyjne, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.
           

Informacje finansowe

OGÓLNE KOSZTY ADMINISTRACYJNE20162015
   
Świadczenia pracownicze(2 835,8)(2 766,5)
Koszty rzeczowe(1 421,9)(1 462,7)
Amortyzacja(800,7)(818,6)
Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)(437,9)(445,3)
Podatki i opłaty(69,7)(63,2)
Koszty z tytułu dodatkowej składki na BFG(24,4)(337,9)
Koszty z tytułu Funduszu Wsparcia dla Kredytobiorców-(142,0)
   
Razem (5 590,4) (6 036,2)

ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE 20162015
   
Wynagrodzenia, w tym:(2 373,3)(2 310,7)
koszty składek pracowniczego programu emerytalnego(45,9)(44,7)
Ubezpieczenia, w tym:(379,0)(375,4)
składki na świadczenia emerytalne i rentowe(309,6)(308,8)
Inne świadczenia na rzecz pracowników(83,5)(80,4)
   
Razem (2 835,8) (2 766,5)
   

Leasing operacyjny – leasingobiorca

Łączna kwota przyszłych opłat leasingowych z tytułu nieodwołalnego leasingu operacyjnego dla okresu:31.12.201631.12.2015
   
do 1 roku243,0233,6
od 1 roku do 5 lat448,8466,4
powyżej 5 lat140,6150,3
   
Razem 832,4 850,3
 

Opłaty leasingowe i subleasingowe ujęte jako koszt danego okresu w 2016 roku wyniosły 262,8 miliona PLN (w 2015 roku wyniosły 243,4 miliona PLN).

Komentarze do wybranych pozycji ogólnych kosztów administracyjnych

„Koszty z tytułu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców”:

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, Rada Funduszu Wsparcia dla Kredytobiorców, na podstawie informacji przekazanych przez KNF ustaliła wysokość składki przypadającej na Grupę Kapitałową w wysokości 142 milionów PLN i określiła termin wpłaty składki do dnia 18 lutego 2016 roku. Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa Kapitałowa rozpoznała z tego tytułu rezerwę w pozycji zobowiązania w ciężar kosztów 2015 roku.

„Koszty z tytułu dodatkowej składki na BFG”:

W dniu 23 listopada 2015 roku Grupa Kapitałowa otrzymała od BFG informację, zgodnie z którą Grupa Kapitałowa zobowiązana była wnieść obowiązkową wpłatę przeznaczoną na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SBRIR). W dniu 26 listopada 2015 roku BFG opublikował uchwałę nr 87/DGD/2015 Zarządu BFG w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom SBRiR, oraz powiadomił Grupę Kapitałową o konieczności dokonania na rzecz BFG wpłaty 337,9 milionów PLN do dnia 30 listopada 2015 roku. Grupa Kapitałowa wniosła opłatę w dniu 30 listopada 2015 roku.

W dniu 28 października 2016 roku Grupa Kapitałowa otrzymała od BFG informację, zgodnie z którą Grupa Kapitałowa zobowiązana była wnieść obowiązkową wpłatę przeznaczoną na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie. W dniu 28 października 2016 roku BFG opublikował uchwałę nr 308/DGD/2016 Zarządu BFG w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Banku Spółdzielczego w Nadarzynie oraz powiadomił Grupę Kapitałową o konieczności dokonania na rzecz BFG wpłaty 24,4 miliona PLN do dnia 2 listopada 2016 roku. Grupa Kapitałowa wniosła opłatę w dniu 2 listopada 2016 roku.