14. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw

Zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości dotyczące rozpoznania wyników z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw zostały opisane dla poszczególnych pozycji odpowiednio w notach wskazanych w tabeli poniżej. Na wynik z tytułu odpisów składają się utworzenia oraz rozwiązania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw.

Informacje finansowe

WYNIK Z TYTUŁU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI I REZERWNota20162015
    
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży26(52,0)(57,8)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom25(1 503,6)(1 395,2)
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży28-(12,2)
Rzeczowe aktywa trwałe309,9(17,9)
Wartości niematerialne30(4,1)(0,2)
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia41(30,3)18,9
Zapasy29(3,0)-
Inne należności (inne aktywa)31(47,9)(41,0)
Rezerwa na sprawy sporne oraz udzielone zobowiązania i gwarancje389,129,9
Rezerwa na przyszłe zobowiązania (Inne rezerwy)38(0,8)(0,4)
    
Razem  (1 622,7) (1 475,9)