13. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Zasady rachunkowości

Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zalicza się przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z działalnością bankową. Pozostałe przychody operacyjne obejmują głównie zyski ze sprzedaży inwestycji mieszkaniowych, sprzedaży/likwidacji składników środków trwałych, wartości niematerialnych i aktywów przejętych za długi, sprzedaży udziałów jednostki zależnej, odzyskanych należności nieściągalnych, otrzymanych odszkodowań, kar, grzywien, przychodów z tytułu dzierżawy/najmu nieruchomości. Natomiast na pozostałe koszty operacyjne składają się głównie straty ze sprzedaży/likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i aktywów przejętych za długi, koszty windykacji należności oraz koszty przekazanych darowizn.

Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zalicza się również w spółkach Grupy Kapitałowej, odpowiednio przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, jak również koszty ich wytworzenia.

Przychody ze świadczenia usług budowlanych (działalność deweloperska) rozpoznawane są z zastosowaniem metody zakończonego kontraktu, polegającej na ujmowaniu w trakcie trwania budowy wszystkich kosztów dotyczących inwestycji mieszkaniowych jako produkcji w toku, natomiast wpłat wnoszonych na poczet nabycia lokali jako przychodów przyszłych okresów.

Informacje finansowe

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE20162015
   
przychody netto ze sprzedaży produktów i usług265,6200,4
przychody ze sprzedaży jednostek zależnych*77,0-
zyski ze sprzedaży, likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnychoraz aktywów do zbycia**85,642,2
otrzymane odszkodowania, kary i grzywny80,253,7
przychody uboczne26,523,3
odzyskane należności przedawnione, umorzone, nieściągalne7,043,0
inne106,6150,5
   
Razem 648,5 513,1

* Sprzedaż spółki „Fort Mokotów Inwestycje”

** W pozycji „Zyski ze sprzedaży, likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych oraz aktywów do zbycia” ujęto wynik na sprzedaży gruntów z Grupy Kapitałowej Qualia Development Sp. z o.o. w wysokości 37,0 milionów PLN.

 

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE20162015
   
koszty sprzedanych produktów i usług(149,6)(91,2)
straty na sprzedaży, likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych oraz aktywów do zbycia(32,9)(28,7)
koszty przekazanych darowizn(31,1)(11,4)
koszty uboczne(18,6)(7,5)
inne(97,8)(96,8)
   
Razem (330,0) (235,6)