11. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych dostępnych do sprzedaży

Zasady rachunkowości

Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych zawiera zyski i straty powstałe w wyniku zbycia instrumentów finansowych zaklasyfikowanych do portfela dostępnych do sprzedaży.

Informacje finansowe

WYNIK NA INWESTYCYJNYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH20162015
   
Kapitałowe papiery wartościowe*417,71,6
Dłużne papiery wartościowe88,486,1
   
Razem 506,1 87,7

* W roku 2016 Grupa Kapitałowa rozpoznała zysk z tytułu rozliczenia transakcji Visa w wysokości 417,6 milionów PLN (szczegółowy opis transakcji zawarto w nocie „Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży”)