10. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej

Zasady rachunkowości oraz klasyfikacja

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat zawiera zyski i straty powstałe w wyniku zbycia instrumentów finansowych zaliczonych do aktywów/zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (zarówno przeznaczonych do obrotu jak i wyznaczonych przy początkowym ujęciu jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat) oraz efekt ich wyceny do wartości godziwej. W pozycji ujmowana jest również część nieefektywna zabezpieczenia zmienności przepływów pieniężnych.

Informacje finansowe

WYNIK NA INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WYCENIANYCH DO WARTOŚCI GODZIWEJ20162015
   
Instrumenty dłużne(15,2)9,0
Instrumenty kapitałowe2,7(5,9)
Instrumenty pochodne20,938,6
Nieefektywna część zabezpieczenia zmienności przepływów pieniężnych(9,5)(2,7)
Pozostałe5,51,6
   
Razem 4,4 40,6